Đề nghị bổ sung Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật trong thời gian sớm nhất

  • 22/12/2021

Đây là nội dung của Nghị quyết 63 / NQ-CP ngày 29/6/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.