Danh mục hồ sơ pháp lý về cấp sổ đỏ và thu hồi đất

  • 10/01/2022

Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật về cấp sổ đỏ và thu hồi đất (Hình ảnh minh họa)

Cụ thể, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất bao gồm:

1. Luật Đất đai năm 2013;

2. Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

3. Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

4. Nghị định 148/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

5. Thông tư 02/2015 / TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định 44/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2015;

6. Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính;

7. Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

8. Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2019 quy định chi tiết Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

9. Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

10. Thông tư liên tịch 15/2015 / TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

11. Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Điều 12);

12. Thông tư liên tịch 09/2016 / TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

13. Thông tư liên tịch 88/2016 / TTLT / BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu đất đai. sử dụng đất.

Chi tiết xem tại Công văn 1043 / BTP-QLXLVPHC & TDTHPL ngày 09/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng