Đã nhận Sổ đỏ thì không được miễn, giảm tiền sử dụng đất

  • 21/04/2020
Tiền sử dụng đất là tiền mà người sử dụng đất ...
Tiền sử dụng đất là tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được cấp Sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất,… Vậy, khi đã nhận Sổ đỏ thì có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Điều kiện được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Theo Điều 110 Luật Đất đai 2013 hướng dẫn chi tiết tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người sử dụng đất trong những trường hợp sau.

* Miễn tiền sử dụng đất

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi:

- Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với:

+ Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;

+ Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

- Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo danh mục các xã đặc biệt khó khăn.

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

* Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi được miễn khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

3. Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đã nhận Sổ đỏ thì không được miễn giảm?

Theo khoản 6 Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, một trong những nguyên tắc khi thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất là người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

Tại điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Như vậy, khi đã nhận Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) thì không được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Lý do: Trường hợp đã nhận Giấy chứng nhận, khi đó đã thực hiện xong thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu; nếu không làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận thì đồng nghĩa với việc người sử dụng đất bỏ qua thủ tục để được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Kết luận:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

- Trường hợp đã nhận Giấy chứng nhận (thực hiện xong thủ tục cấp Sổ đỏ) mà người sử dụng đất mới chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn, giảm thì không được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Do đó, người sử dụng đất phải chú ý quy định này để được hưởng ưu đãi theo quy định.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng