Chi Phí Bảo Trì Công Trình

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

– Chi phí bảo trì công trình xây dựng là tổng chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu của công việc phải thực hiện theo quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đã được phê duyệt.

Chi phí bảo trì có thể bao gồm một, một số hoặc tất cả các nội dung chi phí trong việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng đã được phê duyệt.

– Căn cứ vào hình thức sở hữu và quản lý công trình, kinh phí bảo trì được hình thành từ một nguồn vốn duy nhất hoặc tổng hợp các nguồn vốn sau: vốn nhà nước nước ngoài, vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước … do nhà nước chi thường xuyên, nguồn thu từ việc khai thác và sử dụng các công trình xây dựng; nguồn đóng góp, huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Chi phí bảo trì công trình:

+ Chi thực hiện công tác bảo trì hàng năm bao gồm: Lập kế hoạch, dự toán bảo trì công trình xây dựng hàng năm; chi phí kiểm tra công trình xây dựng thường xuyên và định kỳ; chi phí bảo trì theo kế hoạch bảo trì công trình hàng năm; chi phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng; chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

+ Chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) bao gồm chi phí sửa chữa bộ phận công trình, chi phí sửa chữa thiết bị công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng đã được phê duyệt và trong trường hợp cần thiết. bổ sung, thay thế các hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác, sử dụng công trình đúng công năng, đảm bảo an toàn;

+ Chi phí dịch vụ tư vấn bảo trì công trình xây dựng bao gồm các chi phí sau: Lập, thẩm tra (trường hợp không có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng; kiểm tra chất lượng công trình để bảo trì (nếu có); giám sát công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); kiểm tra đột xuất công trình theo yêu cầu (nếu có); đánh giá định kỳ mức độ an toàn của công trình trong quá trình vận hành, sử dụng (nếu có); khảo sát để thiết kế và sửa chữa; lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán bảo trì công trình; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công sửa chữa công trình, giám sát sửa chữa thiết bị công trình; thực hiện các công việc tư vấn khác;

+ Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và các chi phí khác có liên quan;

+ Chi phí quản lý, bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

– Chi sửa chữa công trình, thiết bị thi công

+ Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị thi công có nguyên giá dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước không phải là nguồn vốn đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định. kế hoạch sửa chữa với các nội dung: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục đích của việc sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; chi phí ước tính, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành dự kiến.

+ Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng công trình.

+ Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng vốn khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo và vận dụng các nội dung nêu tại điểm a, b khoản này để xác định chi phí sửa chữa, thiết bị công trình.

– Chi phí bảo trì định kỳ hàng năm (không bao gồm chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình) do chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập dự toán kinh phí bảo trì định kỳ hàng năm. số năm. Việc quản lý kinh phí bảo trì hàng năm được thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với nguồn vốn sử dụng để bảo trì.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng