Cách Tính Bình Quân Tiền Lương Để Hưởng Bhxh Một Lần Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở về trước;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm thì mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở về trước;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm mà mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng thì mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, cách tính bình quân tiền lương tháng / thu nhập tháng được xác định như sau:

Bước 1: Xác định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Người lao động có nhu cầu hưởng BHXH một lần trong năm 2021 thì xác định mức điều chỉnh theo Thông tư 23/2020 / TT-BLĐTBXH như sau:

– Đối với người đóng BHXH bắt buộc

Số năm

Trước năm 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức độ điều chỉnh

5,01

4,25

4.02

3,89

3,61

3,46

3.52

3.53

3,40

3,29

3.06

2,82

2,62

2,42

Số năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Năm 2020

Năm 2021

Mức độ điều chỉnh

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1.18

1.17

1,14

1.10

1,06

1,03

1,00

1,00

– Đối với người đóng BHXH tự nguyện

Số năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức độ điều chỉnh

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1.18

Số năm

2015

2016

2017

2018

2019

Năm 2020

Năm 2021

Mức độ điều chỉnh

1.17

1,14

1.10

1,06

1,03

1,00

1,00

Bước 2: Tính lương tháng / thu nhập hàng tháng sau khi điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1

=

Tiền lương / thu nhập làm căn cứ đóng BHXH

X

Mức điều chỉnh tương ứng

X

Số tháng tham gia từng giai đoạn

Bước 3: Tính tổng tiền lương / thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau khi điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội (L)

Bước 4: Tính tổng thời gian bạn đã tham gia BHXH (T)

Bước 5: Tính mức lương / thu nhập bình quân (Lbq)

Lbq = L / T

Ví dụ cụ thể:

Công nhân A làm việc cho công ty B và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 01 năm 2020. Công nhân A nghỉ việc từ tháng 02 năm 2020. Đến tháng 4 năm 2021, công nhân A muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần thì mức bình quân như thế nào? lương được tính?

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

– Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017, tiền lương đóng BHXH là: 3.500.000 đồng

– Từ tháng 01/2018 đến tháng 09/2018, tiền lương đóng BHXH là: 3.700.000 đồng.

– Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là: 4.040.000 đồng

– Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 06 năm 2019: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

– Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là: 4.070.000 đồng

– Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2020: tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là: 4.300.000 đồng

Câu trả lời:

Bước 1: Xác định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Theo bảng hệ số điều chỉnh nêu trên, thời gian đóng BHXH của người lao động A từ năm 2017 đến năm 2020 có mức điều chỉnh lần lượt là 1,10; 1,06; 1,03; 1,00.

Bước 2: Tính lương tháng / thu nhập hàng tháng sau khi điều chỉnh (L1, L2,… Ln)

– Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 (12 tháng):

L1

=

3.500.000 won

(Tiền lương / thu nhập làm căn cứ đóng BHXH)

X

1.10

(mức điều chỉnh tương ứng)

X

thứ mười hai

(Số tháng tham gia từng giai đoạn)

L1 = 46.200.000 VND

– Từ tháng 01/2018 đến tháng 09/2018 (9 tháng).

L2 = 3.700.000 * 1.06 * 9 = 35.298.000 đồng.

– Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 (3 tháng)

L3 = 4.040.000 * 1.06 * 3 = 12.847.000 đồng.

– Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 06 năm 2019: Không đóng BHXH nên L4 = 0

– Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 (6 tháng):

L5 = 4.070.000 * 1.03 * 6 = 25.152.600 đồng.

– Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 02 năm 2020 (2 tháng):

L6 = 4.300.000 * 1.00 * 2 = 8.600.000 VND.

Bước 3: Tính tổng tiền lương / thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau khi điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 = 46.200.000 + 35.298.000 + 12.847.000 + 25.152.600 + 8.600.000 = 128.097.600 đồng.

Bước 4: Tính tổng thời gian bạn đã tham gia BHXH (T)

T = 12 tháng + 9 tháng + 3 tháng + 6 tháng + 2 tháng = 32 tháng.

Bước 5: Tính mức lương / thu nhập bình quân (Lbq)

Lbq = L / T = 128.097.600/32 = 4.003.050 đồng / tháng

Để tính nhanh, mọi người có thể tải file Excel tính BHXH 01 lần dưới đây:

File Excel tính tiền BHXH một lần năm 2021
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng