Các Trường Hợp Người Lao Động Được Trợ Cấp Thôi Việc, Mất Việc Làm

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động trong các trường hợp sau:

(1) Người lao động được trợ cấp thôi việc trong các trường hợp sau đây:

– Trường hợp 1: Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật lao động 2019

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho họ. từ đủ 12 tháng trở lên, cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. hội và các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

– Trường hợp 2: Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2019

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền bằng ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng. đồng lao động.

Sau khi được phục hồi làm việc, người lao động phải hoàn trả cho người sử dụng lao động khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt. việc làm. hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai các bên thỏa thuận mức bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

(2) Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật lao động 2019

Điều 47. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc một tháng lương nhưng ít nhất bằng đến 2 tháng lương.

Trường hợp 2: Theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Bộ luật lao động 2019

Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế không giải quyết được việc làm mà phải sa thải người lao động thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm. theo pháp luật.

Thời gian và tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thất nghiệp là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thất nghiệp là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng