Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Hiệu Lực Của Thông Tư 156/2013 / Tt-Btc Và Một Số Thông Tư Khác

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bộ Tài chính hướng dẫn hiệu lực của Thông tư 156/2013 / TT-BTC và một số thông tư khác

Toàn văn Công văn 1938 / BTC-TCT

Theo đó, các Thông tư sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế. Do đó, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

– Thông tư 156/2013 / TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013 / NĐ-CP.

– Thông tư 176/2014 / TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013.

– Thông tư 92/2015 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế số 71/2014 / QH13 và Nghị định 12/2015 / NĐ-CP.

– Thông tư 36/2016 / TT-BTC hướng dẫn thi hành các quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

– Thông tư 22/2010 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2009 / NĐ-CP quy định thu phụ thu đối với phần lợi nhuận được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động, tăng.

– Thông tư 56/2008 / TT-BTC hướng dẫn kê khai, nộp thuế, quyết toán các khoản thu Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. ban hành kèm theo Nghị định 142/2007 / NĐ-CP.

– Thông tư 76/2014 / TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014 / NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

– Thông tư 77/2014 / TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014 / NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Thông tư 84/2016 / TT-BTC hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

– Thông tư 99/2016 / TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Thông tư 61/2016 / TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, chi và quản lý lợi nhuận, cổ tức được chia đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

– Thông tư liên tịch 12/2016 / TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

– Thông tư 130/2016 / TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi số điều trong các thông tư về thuế.

– Thông tư 301/2016 / TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

– Thông tư 302/2016 / TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài.

– Thông tư 06/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013 / TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26 / 2015 / TT-BTC).

– Thông tư 41/2017 / TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 20/2017 / NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

– Thông tư 03/2021 / TT-BTC hướng dẫn việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019 / NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Thông tư 93/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013 / TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014 / TT-BTC) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 của Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

– Thông tư 79/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013 / TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

– Thông tư 119/2014 / TT-BTC về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế.

– Thông tư 151/2014 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014 / NĐ-CP.

– Thông tư 26/2015 / TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015 / NĐ-CP.

– Thông tư 31/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016 / TT-BTC.

Các quy định tại các Thông tư nêu trên (trừ các quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020 / NĐ-CP) tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến ngày ban hành. các văn bản pháp luật thay thế.

Xem chi tiết tại Công văn 1938 / BTC-TCT ngày 26/02/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng