2022: Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Đất Đai 2013

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

2022: Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt, ví dụ:

– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 (thời gian hoàn thành: 2022);

– Xây dựng Đền tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 (thời gian hoàn thành: năm 2021);

– Xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (thời gian hoàn thành: năm 2021);

– Xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thời gian hoàn thành: 2022);

– Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 (thời gian hoàn thành: 2022); …

Nghị quyết 06 / NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng