06 Trường Hợp Bị Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

(1) Giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; theo đó:

– Trường hợp giả mạo thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận. đăng ký hộ kinh doanh.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin hộ kinh doanh giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo hộ kinh doanh vi phạm và hủy bỏ nội dung đã đăng ký thay đổi. việc đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở thông tin giả mạo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xem xét. , xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh làm lại hồ sơ để được xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký tiếp theo vào một bộ hồ sơ để được cấp mới đăng ký thay đổi.

(2) Ngừng hoạt động kinh doanh trên 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và cơ quan thuế; theo đó:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có văn bản thông báo hành vi vi phạm và yêu cầu chủ hộ kinh doanh gửi giải trình đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện.

– Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xem xét giải trình của hộ kinh doanh.

(3) Kinh doanh các ngành, nghề bị cấm.

Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận / huyện ra thông báo vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(4) Hộ kinh doanh do người không có thẩm quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập; theo đó:

– Trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập mà cá nhân đó không được thành lập hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận. đăng ký hộ kinh doanh;

– Trường hợp hộ kinh doanh do một thành viên thành lập hộ và có thành viên không thuộc diện thành lập hộ kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân trong hộ. việc kinh doanh. trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(5) Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng, kể từ thời hạn nộp báo cáo hoặc đề nghị cấp Giấy phép. tài liệu.

(6) Các trường hợp khác theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; theo đó:

– Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở quyết định của Tòa án trong thời hạn. 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án.

– Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Khi nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Ghi chú:

– Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cưỡng chế nợ thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng