06 Nội Dung Sửa Đổi, Bổ Sung Trong Luật Đất Đai 2013

  • 22/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Luật đất đai mới nhất

Theo đó, đối với Luật Đất đai năm 2013, những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và ban hành mới bao gồm:

(1) Rõ ràng là các loại hợp đồng có chủ thể là quyền sử dụng đất khác với các loại hợp đồng được ghi trong Luật Đất đai.

(2) Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 theo hướng làm rõ hơn các thời điểm liên quan đến hợp đồng có chủ thể là quyền sử dụng đất tương ứng với từng loại hợp đồng và phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

……..

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực thi hành. kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

(3) Quy định thống nhất về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

(4) Thống nhất sửa đổi các khái niệm “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”, “cổ phần, phần vốn góp chi phối” giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai 2013.

(5) Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết tình trạng thiếu quy định về cách xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

(6) Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong việc không quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được chia cho từng loại đất.

Quy Nguyen

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng