Tuổi bổ nhiệm được xác định theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

  • 10/01/2022

Tuổi bổ nhiệm được xác định theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Kết luận 08-KL / TW ngày 15/6/2021, việc xác định điều kiện tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Cán bộ thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm lần đầu vào chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc cử tuyển phải đủ tuổi từ đủ 1 nhiệm kỳ trở lên (5 năm) theo Quy định 105-QĐ. / TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng ý lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020 / NĐ-CP làm cơ sở xác định điều kiện tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. thời gian công tác thực tế còn lại của cán bộ nếu đủ 5 năm trở lên thì đủ điều kiện bổ nhiệm, đề cử).

Ngày thực hiện từ 01/08/2021.

Không rà soát các trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trước thời gian trên.

Theo Nghị định 135/2020 / NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi. 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi là 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. (Xem chi tiết tại đây)

Lưu ý: Yêu cầu về độ tuổi đối với nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bộ Chính trị sẽ có quy định riêng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng