Từ ngày 1/2/2022, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm phải nộp báo cáo thống kê

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Từ ngày 1/2/2022, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm phải nộp báo cáo thống kê (ảnh minh họa).

1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Điều 2 Thông tư 25/2021 / TT-BYT quy định 04 nhóm đối tượng liên quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm, bao gồm:

(1) Các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

(2) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Sở Y tế).

(3) Y tế bộ, ngành (sau đây viết tắt là y tế ngành).

(4) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm (gọi tắt là cơ sở sản xuất, kinh doanh) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực thống kê. lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm.

Như vậy, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm sẽ phải nộp báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm. Biểu mẫu và hướng dẫn trên báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

2. Mẫu báo cáo

Các đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm nêu trên phải thực hiện theo biểu mẫu và hướng dẫn ghi chép, báo cáo theo quy định sau:

– Sở Y tế: Biểu mẫu và hướng dẫn ghi báo cáo quy định tại Phụ lục I Thông tư 25/2021 / TT-BYT;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh: Mẫu và hướng dẫn ghi báo cáo quy định tại Phụ lục II Thông tư 25/2021 / TT-BYT gồm 02 biểu mẫu:

+ Bảng 1: Giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

+ Bảng 2: Giá trị sản xuất và nhập khẩu mỹ phẩm;

– Lĩnh vực y tế: Mẫu và hướng dẫn ghi báo cáo quy định tại Phụ lục III Thông tư 25/2021 / TT-BYT;

– Các đơn vị thuộc Bộ Y tế: Mẫu và hướng dẫn ghi báo cáo quy định tại Phụ lục IV Thông tư 25/2021 / TT-BYT.

3. Kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định mà đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động của mình theo các chỉ tiêu thống kê trong mẫu báo cáo thống kê. theo ngày dương lịch, bao gồm:

– Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê đó;

– Báo cáo thống kê năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê đó;

– Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước của cơ quan quản lý thì cơ quan yêu cầu phải có văn bản yêu cầu, trong đó: ghi rõ kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo thống kê đột xuất. báo cáo và các tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể.

4. Đơn vị báo cáo

Đơn vị báo cáo là các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế; Lĩnh vực y tế và các cơ sở sản xuất kinh doanh được ghi rõ ở góc trên bên phải của mỗi biểu mẫu báo cáo thống kê.

5. Đơn vị nhận báo cáo và thời hạn báo cáo

– Đơn vị báo cáo: Đơn vị ghi rõ bên phải mỗi biểu mẫu, dưới dòng đơn vị báo cáo;

– Thời hạn báo cáo: Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể ở góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.

6. Phương thức gửi báo cáo

Bằng văn bản cho đến khi Bộ Y tế thực hiện báo cáo thống kê qua phần mềm báo cáo điện tử.

Thông tư 25/2021 / TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng