Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đầu mối năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 95/2021 / NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu được đổi tên thành Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu kể từ ngày 02/01/2022.

Làm thế nào để nộp đơn đăng ký của bạn?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BCT, thương nhân có nhu cầu cấp đổi, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi Bộ Công nghiệp 01 bộ hồ sơ. và Thương mại qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương công bố trên trang thông tin điện tử.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đầu mối

* Trường hợp vấn đề mới

Từ ngày 02/01/2022, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 95/2021 / NĐ-CP quy định trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đầu mối, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 95/2021 / NĐ-CP;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Danh mục cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 95/2021 / NĐ-CP) kèm theo các khoản hỗ trợ các tài liệu;

– Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc cho thuê, danh sách tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, bên nhận nhượng quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của công ty. thương nhân theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 95/2021 / NĐ-CP kèm theo các tài liệu chứng minh. ”

* Trường hợp bổ sung, sửa đổi

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP, trường hợp có thay đổi về nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu thì thương nhân phải lập. một hồ sơ và gửi lại cho người đó. Bộ Công Thương đề xuất bổ sung, sửa đổi Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị bổ sung, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 95/2021 / NĐ-CP;

– Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

– Tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

* Trường hợp cấp lại

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP, trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu bị mất, cháy, hỏng dưới hình thức khác thì thương nhân phải lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 95/2021 / NĐ-CP;

– Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối xăng dầu (nếu có).

Ghi chú:

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối xăng dầu hết hiệu lực, thương nhân phải lập hồ sơ như trường hợp cấp mới nêu trên và gửi về Bộ Công Thương trước hoặc trước 30 ngày. phát hành. Giấy phép hết hạn.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BCT, thủ tục hành chính cấp, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 17/2021 / TT-BCT. Khoản 3 Điều 8 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP, cụ thể như sau

– Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Công Thương khi đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đầu mối kinh doanh xăng dầu cho thương nhân theo quy định. Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 95/2021 / NĐ-CP.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định 95/2021 / NĐ-CP và Thông tư 17/2021 / TT-BCT có hiệu lực từ ngày 02/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng