Thay Đổi Hồ Sơ, Thủ Tục Kiểm Dịch Thực Vật Nhập Khẩu

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thay đổi về hồ sơ, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu (Ảnh minh họa)

Theo đó, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu có một số thay đổi, cụ thể:

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 33/2014 / TT-BNNPTNT (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 15/2021 / TT-BNNPTNT), bao gồm:

(1) Giấy chứng nhận đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014 / TT-BNNPTNT).

(2) Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

Trường hợp chủ vật thể nộp bản chụp hoặc bản điện tử thì phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

(So ​​với quy định hiện hành bổ sung phiên bản điện tử của Giấy chứng nhận KDTV).

(3) Bản chính hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép KDTV nhập khẩu (trường hợp phải có giấy phép).

(Thông tư 15/2021 / TT-BNNPTNT cũng cho phép nộp bản điện tử Giấy phép KDTV nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu).

Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 33/2014 / TT-BNNPTNT (đã được sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Thông tư 15/2021 / TT-BNNPTNT), trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật đối với thực vật nhập khẩu được quy định như sau:

– Đăng ký kiểm dịch thực vật:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2018 / TT-BNNPTNT, chủ đối tượng nộp (gửi) 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật qua đường bưu điện hoặc qua Cơ quan 1. Cửa khẩu. (Trực tuyến).

– Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, đề nghị chủ vật bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

– Kiểm tra đối tượng:

+ Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí cán bộ kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau:

Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngoài lô đồ vật, bao bì, phương tiện vận chuyển; các đường nứt, kẽ hở và những nơi sâu bọ có thể ẩn náu; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể;

Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra nội bộ và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141: 2013 / BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch động thực vật; Thu thập các đối tượng có triệu chứng và sinh vật gây hại.

+ Kiểm tra sinh vật gây hại

Cơ quan kiểm dịch thực vật gửi mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, vật thể mang triệu chứng gây hại, sinh vật gây hại đến tổ chức giám định sinh vật gây hại. Tổ chức giám định sinh vật gây hại tiến hành giám định sinh vật gây hại và trả kết quả cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

(Các quy định hiện hành không hướng dẫn chi tiết việc phân tích, giám định mẫu thu thập và sinh vật gây hại).

– Cấp giấy chứng nhận KDTV

+ Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 33/2014 / TT-BNNPTNT) trong một thời hạn. 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Việt Nam hoặc thuộc diện kiểm dịch hoặc sinh vật gây hại ngoại lai.

Trường hợp quá 24 giờ do yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật hoặc không được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ kiểm dịch thực vật. vật thuộc diện kiểm dịch biết.

+ Trường hợp phát hiện lô vật thể nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, vật thể thuộc diện kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng biện pháp kiểm dịch thực vật. đối tượng phù hợp với các quy định.

+ Trường hợp lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao hầm hàng từ 3m trở lên phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì căn cứ vào kết quả kiểm tra từng lớp, cơ quan kiểm tra: Kiểm dịch thực vật. Cơ quan cấp Giấy xác nhận kết quả kiểm dịch động thực vật tạm thời cấp cho khối lượng vật thể kiểm tra (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 33/2014 / TT-BNNPTNT).

Sau khi có kết quả cấp tạm thời, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa vào sản xuất kinh doanh sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa. . Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng