THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

  • 10/03/2020

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ► Từ pháp luật đến thực tiễn thực hiện 

 

Thành lập doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam 

Bằng cách liên tục ban hành các chính sách và ưu đãi thuận lợi nhằm thu hút dòng vốn vào và quyết định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, rõ ràng chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch tiếp cận chủ động đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong bài báo này, chúng tôi thảo luận về các yêu cầu về thành lập, mục đích chung cũng như ưu và nhược điểm của các loại xe đầu tư nước ngoài sau đây:

# Văn phòng đại diện
# Văn phòng chi nhánh
# Hợp đồng hợp tác kinh doanh
# Dự án được ủy quyền cụ thể

II. Các hình thức đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài chi tiết

1.Các hình thức đầu tư trực tiếp

Thành lập công ty với 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

Đầu tư phát triển kinh doanh.

Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

1.1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật; thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi;

Các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các tổ chức kinh tế quy định, nhà đầu tư trong nước được đầu tư để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã; hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.2. Đầu tư theo hợp đồng

Nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác.

 Đối tượng, nội dung hợp tác, thời hạn kinh doanh, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa các bên và tổ chức quản lý do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

 Hợp đồng BCC trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và một số tài nguyên khác dưới hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư ký kết hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các dự án xây dựng mới, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành các dự án kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực giao thông, sản xuất và kinh doanh điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải và các lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ quy định. thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Chính phủ quy định lĩnh vực đầu tư, điều kiện, trình tự, thủ tục và phương thức thực hiện dự án đầu tư; quyền và nghĩa vụ của các bên thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT.

1.3. Đầu tư phát triển kinh doanh

Nhà đầu tư được đầu tư phát triển kinh doanh thông qua các hình thức sau đây:

 Mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh;

 Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

1.4 Góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại

Nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại Việt Nam.

Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành, nghề do Chính phủ quy định.

Nhà đầu tư được quyền sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh.

Điều kiện sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật về cạnh tranh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đầu tư gián tiếp thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

Đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1. Công ty TNHH 100 vốn đầu tư nước ngoài

Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
 

2. Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài

Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

IV.  Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu)

2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư).

3. Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh). Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký (và được ký từng trang) của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2015.

4. Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Theo mẫu).

5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:

- Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác. Tuân theo quy định của chính phủ "Khoản 3 Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 " thì các văn bản ghi bằng ngôn ngữ nước ngoài thì đều được chuyển sang tiếng Việt Nam, đồng thời phải có xác nhận của tổ chức đơn vị dịch thuật " Quy định của thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " 

- Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực (Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ).

6. Theo quy định của tổ chức thì người nắm giữ cổ phần hay cổ tức,.. nếu muốn cho ai thừa hưởng thì văn bản phải được ghi bằng tiếng Việt Nam, còn nếu văn bản đang ở dưới dạng tiếng anh thì bắt buộc phải chuyển sang dưới dạng tiếng Việt Nam đồng thời được công nhận bởi 1 tổ chức, đơn vị dịch thuật." Quy định của thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " 

7. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.  

8. Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý đối với dự án đầu tư sau ngày 1/7/2016

Quy trình xin giấy chứng nhận đầu tư Công ty nước ngoài sẽ có sự thay đổi theo hướng phức tạp hơn
 
Cụ thế đối với các ngành nghề có thẩm định nhà đầu tư phải xin 03 loại giấy phép cụ thể
 
- Giấy chứng nhận đầu tư
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy)
 
Riêng đối với Giấy phép kinh doanh LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản gồm có:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh:

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2.1. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2.2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM,bao  gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các đều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại…

2.3. Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.
 

Lưu ý: 
 

- Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước cấp

- Giấy phép kinh doanh do Sở Công thương cấp phép. 
 


Tư vấn những nội dung cần thiết trước khi tiến hành thủ tục đầu tư

Tư vấn lĩnh vực đầu tư được phép thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.

Tư vấn các quy định của pháp luật về loại hình; cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty 100 vốn nước ngoài.

Tư vấn các hạn chế và điều kiện đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư dự kiến.

Tư vấn các vấn đề khác liên quan tới dự án đầu tư.

Hướng dẫn Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ, tài liệu pháp lý cần thiết cho việc thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.

Tiến hành thủ tục thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài

Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài.

Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư.

Thay mặt Nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (irc)

Tiến hành thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động doanh nghiệp (erc)

Tiến hành đăng ký giấy phép kinh doanh 

Xử lý những vấn đề phát sinh liên quan.

Thay mặt Nhà đầu tư nhận Văn bản trả lời (nếu có) của Cơ quan quản lý đầu tư.

Tư vấn của LHD (Luật Hồng Đức)

Nhà đầu tư là cá nhân

Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu

Chứng thư ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính).

Nhà đầu tư là tổ chức

Bản sao Giấy phép cty (Sao y chứng thực nếu là cty trong nước, hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)

Báo cáo tài chính (hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)

Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của người đại diện.

Điều lệ công ty chủ quản (hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)

Văn bản ủy quyền của cty cho người đại diện  (hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)

Ngoài ra, nhà đầu tư cung cấp cấp

Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng thuênhà/văn phòng hoặc thuê nhà/văn phòng của tổ chức có chức năng cho thuê nhà/văn phòng hợp pháp).

Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.)

Tư vấn lựa chọn lĩnh vực đầu tư: Theo Cam kết WTO, Quyết định 10, Mã HS CODE ...

Tư vấn thời gian cho từng dự án

Tư vấn việc soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập Công ty vốn đầu tư  nước ngoài

Tư vấn chiến lược khai thác nhân sự tại Việt Nam

Tư vấn kế toán thuế và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam

Cho thuê văn phòng ảo và chia sẽ tại Việt Nam (quận 1 HCM, HN)

 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THÀNH LẬP


Sau khi công ty sở hữu nước ngoài của bạn được thành lập, bạn cần phải đảm bảo rằng nó tuân theo luật địa phương và yêu cầu báo cáo. Chúng tôi đã tổng kết bài viết này để cho bạn thấy một chu kỳ một năm về sự tuân thủ của công ty ở Việt Nam.

Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch báo cáo của  mình trước và chuẩn bị cho bạn nếu bạn cần thực hiện thay đổi đối với cấu trúc công ty của mình.

Yêu cầu tuân thủ sau khi kết hợp

Đăng ký thuế số 1

Điều đầu tiên bạn cần làm sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh là hoàn thành đăng ký thuế tại cục thuế địa phương.

Mỗi công ty sẽ nhận được một mã số đăng ký của công ty đồng thời hoạt động như một mã số thuế.

Hoá đơn VAT 2

Các công ty ở Việt Nam có thể sử dụng hoá đơn điện tử, in sẵn, in tự động hoặc đặt hàng. Hoá đơn được in trước cho các công ty áp dụng phương pháp khấu trừ trực tiếp và được cục Thuế Vụ bán.

Bạn cũng có thể sử dụng hoá đơn điện tử, tự in hóa đơn VAT hoặc các mẫu hóa đơn đặt hàng. Tuy nhiên, hóa đơn phải được đăng ký với Cục Thuế thành phố. Như vậy, quá trình phát hành hoá đơn có thể mất đến 10 ngày.

Bạn không cần phải lo lắng về việc yêu cầu hoặc đăng ký hóa đơn VAT khi sử dụng sự trợ giúp của LHD LAW FIRM - nó được bao gồm trong dịch vụ Đăng ký thuế của chúng tôi.

# 3 Giấy phép đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp mới thành lập phải đăng ký kinh doanh bằng cách nộp đơn và nộp thuế môn bài vào ngày cuối cùng của tháng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Thuế được thanh toán hàng năm và là một phần của dịch vụ đăng ký thuế của chúng tôi .

Góp vốn

Người thành lập có 90 ngày để góp vốn sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu phần vốn góp ít hơn hoặc nhiều hơn số đăng ký ban đầu, bạn phải đăng ký lại giấy phép kinh doanh và thay đổi số tiền góp vốn trong đó.

Sự tuân thủ của doanh nghiệp tại Việt Nam trong suốt cả năm

Tuân thủ hàng quý

Báo cáo và thuế

Loại thuế

Tờ khai Hàng tháng và Thanh toán

Thuế giá trị gia tăng

Chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo

Thuế thu nhập cá nhân

Chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được trả theo ước tính, không yêu cầu khai báo

Đến hạn: ngày 30 của quý tiếp theo

Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài

Việc thuê người nước ngoài đòi hỏi bạn phải nộp báo cáo sử dụng lao động nước ngoài hàng quý, theo Thông tư 40/2016/TT-BLDTBXH.

Báo cáo nên đưa ra cái nhìn tổng quan về việc sử dụng lực lượng lao động nước ngoài trong quý vừa qua.

Chu kỳ báo cáo sáu tháng một lần

Báo cáo sử dụng lao động

Bạn phải đăng ký tất cả nhân viên trong biên chế tại Việt Nam trong vòng 30 ngày sau khi thành lập công ty. Sở Lao động Thành phố cũng yêu cầu báo cáo sử dụng lao động hai lần một năm .

Báo cáo cần cung cấp tổng quan về số lượng nhân viên, vị trí, trình độ, loại hợp đồng lao động, chẳng hạn như hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn, vv

Chu kỳ báo cáo hàng năm

Báo cáo thường niên

Luật Kiểm toán độc lập quy định rằng các báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán phải được nộp vào cuối quý I, 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.

Báo cáo phải được kiểm tra bởi một công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Báo cáo đầu tư nước ngoài

Báo cáo của các nhà đầu tư nước ngoài dự án cũng nên được trình bày vào đầu năm. Các báo cáo này đưa ra phản hồi về lợi nhuận, chi phí và thiệt hại đã gặp trong năm.

Thuế môn bài

Việc thanh toán thuế giấy phép kinh doanh là một trong những điều đầu tiên phải làm cùng với việc kê khai thuế giấy phép kinh doanh sau khi thành lập công ty. Tuy nhiên, đó là thuế hàng năm phải được thanh toán hàng năm. Ngày cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 30 tháng 1.

Số tiền thuế được thanh toán theo số vốn đăng ký. Nếu bạn muốn thay đổi số tiền góp vốn và phần vốn góp mới này thay đổi số tiền thuế mà công ty phải trả, bạn cần khai và nộp lại đơn đăng ký kinh doanh.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo quyết toán thu nhập cá nhân

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng phải được nộp hàng năm và không chậm hơn 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. Nhu cầu thuế xuất sắc phải được thực hiện đồng thời.

Điều này cũng áp dụng cho các tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân. Ngoài việc tuân thủ hàng quý, công ty có 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính để gửi báo cáo thuế TNCN cuối cùng và phải trả bất kỳ khoản thuế bổ sung chưa thanh toán hoặc nhận bất kỳ khoản thuế vượt quá.

Đăng ký nhân viên trong và ngoài nước

Đăng ký bảo hiểm xã hội (nhân viên địa phương)

Bộ luật Lao động mới số 10/2012 / QH13 đã để lại thời kỳ thử thách ở Việt Nam giống như trong phần trước - 2 tháng. Sau đó, tất cả nhân viên địa phương phải đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ và thất nghiệp. Ba loại chi phí bảo hiểm này được bao trả bởi chủ lao động và nhân viên.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Báo cáo sử dụng lao động phải được nộp 6 tháng một lần. Tuy nhiên, nếu một công ty thuê lao động nước ngoài, họ phải được đăng ký ngay.

Luật lao động năm 2012 nói trên cũng quy định thêm nhiều hạn chế trong việc tuyển lao động nước ngoài. Như đã nêu ở Điều 173, giấy phép lao động hiện được ban hành trong 24 tháng, thay vì 36 tháng trước đó.

Ngoài ra, trước tiên bạn cần giải thích sự cần thiết cho một lực lượng lao động nước ngoài, ví dụ như, nếu vị trí đó đòi hỏi trình độ thông thạo của một ngôn ngữ, kỹ năng cụ thể, kinh nghiệm quốc tế ...

Trường hợp thay đổi cấu trúc doanh nghiệp

Mặc dù báo cáo và thuế có một thời hạn xác định, tất cả những thay đổi khác diễn ra trong một công ty phải được tuyên bố ngay lập tức. Ví dụ nếu:

·         địa chỉ của công ty thay đổi
·         có thay đổi trong hội đồng quản trị
·         cổ đông hoặc thành viên hội đồng quản trị có hộ chiếu mới ...vv

Tương tự với giấy phép. Nếu trong năm công ty muốn bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc bán một sản phẩm mới, trước hết phải nộp đơn xin giấy phép tương ứng. Việc này phải được thực hiện trong vòng 30 ngày.

Xử lý việc không tuân thủ

Việc không tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và thanh toán thuế tại Việt Nam có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp của bạn.

Việc nộp hồ sơ chậm hoặc không nộp hồ sơ hoặc không đóng thuế hoặc phí bảo hiểm sẽ dẫn đến tiền phạt. Số tiền phạt sẽ được tính dựa trên số ngày quá hạn.

Nếu công ty bỏ qua các khoản tiền phạt và báo cáo khiếu nại, cơ quan chính phủ sẽ hủy bỏ giấy phép và giữ cho công ty hoạt động trong tương lai.

Liên hệ sử dụng dịch vụ 

 

 

Khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ của LHD (Luật Hồng Đức).

1.      TOYOTA

2.      WACOAL

3.      DELOITTE

4.      DLH; SHISEIDO

5.      FOS

6.      DLT

7.      YAMAZEN

8.      SANKOUGIKEN

9.      DIEMSANG

10.  IFO

11.  ALTECH

12.  TRIUMPH

13.  SOMETHING HOLDING

14.  JABES

15.  SPASH INTERACTIVE

16.  YM

17.  CORELEV

18.  VIET AGO

19.  STENCIL

20.  SHINWON

21.  DLT

22.  AYOBA

23.  E&C VINA

24.  TYCOON

25.  ILLHO

26.  VIETPOLL

27.  BIOMIN

28.  M&R FORWARDING

29.  WSP VN

30.  J. DROUP

31.  HALFEN MOMENT

32.  MARTIME

33.  DAIKOAD

34.  RICOH VN

35.  CHEMSTATION ASIA

36.  DEVPROSOFT

37.  ATEA

38.  OPTIMUM GLOBAL

39.  V STENCIL ....và hơn 68000 khách hàng khác đến từ 38 nước trên thế giới

 

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI  (DỊCH VỤ CHUYÊN SÂU CỦA LHD LAW FIRM) 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng