Phụ Cấp Ưu Đãi Đối Với Giáo Viên Tiểu Học Trong Trường Phổ Thông Có Nhiều Cấp Học

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết 19-NQ / TW ngày 25/10/2017, các địa phương đã triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. đạt được những kết quả nhất định; nhiều trường, lớp có quy mô nhỏ ở cấp mầm non, phổ thông được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; công tác quản lý và chất lượng dạy học cơ bản được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã áp dụng việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tiểu học ở các trường phổ thông có nhiều cấp học theo mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tiểu học. cấp THCS; Việc thực hiện chi trả như trên là không phù hợp với chính sách ưu đãi đối với giáo viên tiểu học.