Nhà Đầu Tư Không Phải Nộp Thêm Các Tài Liệu Khác Ngoài Quy Định

  • 08/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nhà đầu tư không phải nộp thêm các tài liệu khác ngoài những tài liệu trong đơn đăng ký

Nhà đầu tư không phải nộp thêm các giấy tờ khác ngoài hồ sơ (Hình ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2021 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.

Cụ thể, việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư được thực hiện như sau:

– Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm các tài liệu khác ngoài hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021;

– Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo một lần bằng văn bản cho nhà đầu tư về tất cả các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với từng bộ hồ sơ. . Thông báo phải nêu rõ căn cứ, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định tại văn bản thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhà đầu tư không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo thời hạn đã thông báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét dừng xử lý hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư. riêng;

– Khi yêu cầu nhà đầu tư giải trình nội dung hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ thời hạn giải trình. Trường hợp nhà đầu tư không giải trình theo yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét và thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc chấm dứt hồ sơ;

– Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình của nhà đầu tư về các nội dung liên quan trong hồ sơ theo quy định tại điểm c và điểm d khoản này và thời gian xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư. đầu tư (nếu có) không thuộc thời gian giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021;

– Trường hợp không cấp, điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các văn bản hành chính khác liên quan đến đầu tư theo quy định của pháp luật Đầu tư và Nghị định 31/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng