Mẫu Hướng Dẫn Kiểm Điểm, Đánh Giá Đảng Viên Cuối Năm

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mẫu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đảng viên cuối năm

Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với những đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt, Đảng ủy vẫn tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng.

Khung tiêu chí đánh giá

– Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và cách cư xử

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm, đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Tuân theo sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm và nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ thường xuyên với chi ủy, đảng bộ nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và có nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

– Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể).

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân …

+ Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín dụng định kỳ (nếu có).

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận, chỉ ra trong các kỳ kiểm điểm trước.

– Xem xét kết quả theo đề nghị của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn về mức chất lượng

Trinh độ cao

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

+ Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong đổi mới, có sản phẩm cụ thể lượng hóa, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác được Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận. các thành viên khác học hỏi và làm theo.

+ Các tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được đánh giá ở mức “Xuất sắc”; Các tiêu chí còn lại được đánh giá từ “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” ở mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Hoàn thành tốt công việc

+ Các tiêu chuẩn về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao xếp loại từ loại Khá trở lên; Các tiêu chí còn lại được đánh giá là “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

 

Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chí cơ bản được đánh giá ở mức độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

 

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Cơ quan có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức bị xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị kỷ luật trong năm (vi phạm chỉ xử lý kỷ luật một lần khi xếp loại).

 

Trách nhiệm, Quyền hạn

– Đảng ủy, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức phân loại chất lượng đảng viên.

– Từng đảng viên tự đánh giá xếp loại chất lượng.

Làm thế nào để thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá và xếp loại chất lượng

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định mức độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” đối với từng tiêu chí đánh giá cụ thể. ) và tự nhận xét, tự công nhận mức chất lượng theo Mẫu 02; báo cáo chi bộ họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp tự phân loại đảng viên; ý kiến, nhận xét của cấp ủy, chi bộ cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề nghị xếp loại từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận đánh giá xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) đề nghị trước khi biểu quyết.

– Chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổ chức cho đảng viên bỏ phiếu đề nghị mức phân loại đối với từng đảng viên trong chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất xếp loại chất lượng từng đảng viên để báo cáo cấp ủy cơ sở.

– Bộ phận giúp việc cấp ủy trực thuộc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở, chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Những lưu ý khi viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Phải ôn tập đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn 21-HD / BTCTW.

Trong đó tập trung kiểm điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, thể hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, “lợi ích nhóm”.

Việc kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời quy rõ trách nhiệm cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp hạng của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp hạng của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình lãnh đạo.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể và cá nhân. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chưa đúng quy định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng