english
english

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu 1 ..

  • 24/09/2018

 

Bộ, (Sở): ……….
Mẫu số: B04 -H
Đơn vị: …………
 

 

 
Từ tháng:……........ Đến tháng...................
Đơn vị tính.......
 
STT
Chỉ tiêu
Mã số
Thu phí và lệ phí
Thu sự nghiệp
Thu khác
Tổng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lập, ngày … tháng … năm …

 

Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng