Lộ Trình Tính Giá Dịch Vụ Sự Nghiệp Công Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Lộ trình tính giá dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước (Ảnh minh họa)

– Đến hết năm 2021, cơ bản hoàn thành việc tính giá dịch vụ hành chính công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và trích khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá).

Trong trường hợp có khó khăn khách quan, cần xây dựng lộ trình khác. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tài chính.

Riêng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề nghiệp công lập: Trường hợp không thực hiện lộ trình quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều Nghị định 60/2021 / NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sau khi có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tài chính. .

– Đối với các dịch vụ hành chính công do Nhà nước đặt hàng theo giá đủ giá thì tiếp tục thực hiện theo giá đủ.

Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được tính như thế nào?

Giá dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá, định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính giá dịch vụ hành chính công. sử dụng ngân sách nhà nước công khai, trong đó:

– Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ hành chính công được tính theo một trong hai cách sau:

+ Tính theo mức lương cơ sở, hệ số lương của ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo lương và phụ cấp lương theo chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Được tính lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo mức lương Nhà nước quy định.

Định mức lao động do các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền.

– Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và lộ trình cơ cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ hành chính công do cấp có thẩm quyền quy định.

Trường hợp cấp có thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí thì giá dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc định mức chi phí bình quân hợp lý, có giá trị thực hiện trong 03 năm liên tục trước đó. .

Nghị định 60/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế các Nghị định 85/2012 / NĐ-CP, Nghị định 16/2015 / NĐ-CP, Nghị định 54/2016 / NĐ-CP, Nghị định 141/2016 / NĐ-CP

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng