Làm CCCD bằng chip không ghi ngày, tháng, năm sinh có được không?

  • 11/01/2022