Hướng Dẫn Lập Kinh Phí Tạo Nguồn Thực Hiện Cải Cách Tiền Lương Năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc lập dự toán tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu (do ngân sách nhà nước bảo đảm), điều chỉnh phụ cấp ưu đãi người có công như sau:

– Các bộ, cơ quan Trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ tiết kiệm chi thường xuyên và một phần thu sự nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ / TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). ) về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Riêng các cơ quan, đơn vị hành chính ở Trung ương đang áp dụng cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt tự cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến năm 2022 theo Nghị quyết 27-NQ / TW, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ thêm.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ / TW và Nghị định 60/2021 / NĐ-CP, trong đó phải tự bảo đảm mức tăng lương. phù hợp hơn với mức tự túc chi thường xuyên của đơn vị.

– Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán kinh phí tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ / TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó:

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương, phụ cấp lương, tiền công và chi con người theo chế độ) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương lũy ​​kế đến hết năm 2021 chuyển sang thực hiện (bao gồm cả nguồn chưa sử dụng 70% của tăng thu ngân sách địa phương năm 2021 – nếu có); sử dụng một phần nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 60/2021 / NĐ-CP.

Xem thêm nội dung tại Chỉ thị 20 / CT-TTg ngày 23/7/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng