Hợp Đồng Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà

 • 15/07/2019

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

HỢP ĐỒNG THANH LÝ

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Số ... ….HDTL)

 

-       Căn cứ Luật dân sự số ………… ngày ………………

-       Căn cứ hợp đồng thuê nhà số ……… ngày ………….. giữa ………….

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

 

                 BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

         

Ông/Bà:............................................. ………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:................................. …………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….............................. ………………………………………

cấp ngày.......tháng.......năm................................. ……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:................................. ……………………………………………………………………………........

 

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

         

Công ty:...................................... …………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:...................................... …………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:............................. …………………………………………………………….

Do Ông (Bà):..................................... ……………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:.................................. ……………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….............................. ………………………………………

cấp ngày.......tháng.......năm................................. ……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:.................................... …………………………………………………………………………………

 

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại ……….. số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như­ sau :

 

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà số ……….ngày …………kể từ ngày..........tháng ..........năm...............

 

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

 

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

 

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

 

          Hợp đồng được lập thành..........bản, ............trang, mỗi bên giữ 01 bản, …………………..

         

          Hợp đồng lập tại .................. ngày...........tháng...........năm…....

 

 

BÊN A                                                                  BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                                  (ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
2 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Nguyễn Trung Hải
  10/05/2016

  Đơn vị Tôi có cho 1 gia đình thuê lại Nhà hàng dịch vụ ăn uống. Trong thời gian thực hiện, gia đình trên đã vi phạm hợp đồng ( Cho người khác thuê lại). Giờ đơn vị muốn thu hồi lại nhà và thanh lý hợp đồng trên. Hỏi: Đơn vị Tôi phải làm những thủ tục gì? Trình tự thời gian ra sao?

 2. Visitor
  Nguyễn Trung Hải
  10/05/2016

  Đơn vị Tôi có cho 1 gia đình thuê lại Nhà hàng dịch vụ ăn uống. Trong thời gian thực hiện, gia đình trên đã vi phạm hợp đồng ( Cho người khác thuê lại). Giờ đơn vị muốn thu hồi lại nhà và thanh lý hợp đồng trên. Hỏi: Đơn vị Tôi phải làm những thủ tục gì? Trình tự thời gian ra sao?

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng