Hợp Đồng Mua Bán Hoặc Tặng, Cho Doanh Nghiệp Tư Nhân

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

       

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HOẶC TẶNG, CHO

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……., tại trụ sở Doanh nghiệp tư nhân ……, địa chỉ số …....., đường …….., phường ……, thành phố ……, tỉnh ………………….

1.     Bên bán hoặc tặng, cho:

Họ và tên: …………………………… Giới tính:              

Sinh ngày: ………………… Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ………………….

Chứng minh nhân dân số: ……… Ngày cấp: ……… Nơi cấp:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện tại:              

Hiện là chủ Doanh nghiệp tư nhân             

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa):              

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có):              

Mã số doanh nghiệp:              

Ngày cấp: ……………….. Cơ quan cấp:              

Địa chỉ trụ sở chính:              

Điện thoại: ………………………              Fax:              

Email: ……………………………             Website:              

Ngành nghề kinh doanh:              

Vốn đầu tư: ………………………… đồng.

Trong đó:

Tiền Việt Nam:                            

Ngoại tệ tự do chuyển đổi:              

Vàng:              

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản):              

Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ: ……………………… (có thể lập thành danh mục riêng)

Tên địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điệm kinh doanh trực thuộc:

2.     Bên mua hoặc nhận tặng cho:

Họ và tên: …………………………………… Giới tính:              

Sinh ngày: …………………   Dân tộc:……………  Quốc tịch:              

Chứng minh nhân dân số: ……  Ngày cấp: ………… Nơi cấp:              

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:              

Chỗ ở hiện tại:              

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp tư nhân với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Bên bán đồng ý bán Doanh nghiệp tư nhân …………. với giá bán là ………….. đồng (bằng chữ: …………….. triệu đồng)  cho bên mua.

Hoặc: Bên tặng, cho đồng ý cho, tặng toàn bộ Doanh nghiệp tư nhân ……….. cũng như vốn đầu tư và toàn bộ tài sản hiện có của Doanh nghiệp tư nhân……………… cho bên nhận tặng, cho.

Việc giao nhận toàn bộ doanh nghiệp, vốn đầu tư nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

Điều 2: Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp để bên mua hoặc nhận tặng, cho hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là chủ Doanh nghiệp tư nhân ……………… kể từ ngày hoàn tất việc mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp, như: sử dụng toàn bộ số lao động hiện có, kế thừa toàn bộ quyền lợi, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản của Doanh nghiệp tư nhân ………………..

Điều 3: Sau khi hoàn tất việc mua bán hoặc nhận tặng, cho, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có , hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có

Điều 4: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn đầu tư bán hoặc tặng, cho không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tư nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn nhận bán hoặc tặng, cho nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 5: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Việc giao nhận số tiền chuyển nhượng, giấy tờ sổ sách chứng từ, con dấu, tài sản , các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp tư nhân ………….. do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của Ông/Bà ………………………….. (bên thứ 3 chứng kiến).

Điều 6: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị như nhau, Ông/Bà ………………………….. (bên bán, tặng, cho) giữ 02 bản, Ông/Bà ………………………….. (bên mua, nhận tặng,cho) giữ 02 bản, Ông/Bà ………………………….. (bên chứng kiến) giữ 01 bản và 01 bản nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………..

 

 

  Bên bán, hoặc tặng, cho                                          Bên mua, hoặc nhận tặng, cho

   Doanh nghiệp tư nhân                                                Ký và ghi rõ họ tên

(Đã nhận đủ………..đồng)

    Ký và ghi rõ họ tên

 

  

 

  XÁC NHẬN CỦA ÔNG/BÀ…………………….. BÊN THỨ 3 CHỨNG KIẾN

(Ngày …. tháng ….. năm các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ của bên thứ 3 chứng kiến)

 

 

                                                                                       

 

Lưu ý: doanh nghiệp chọn 1 trong 2 hình thức mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp mua bán thì bỏ nội dung “tặng, cho” và ngược lại.

 

 

 

Nguồn: Sưu tầm

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng