Hợp Đồng Môi Giới Thương Mại (Mẫu 1)

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số : ………/……….

Hôm nay, ngày …… tháng ……năm ……..tại ………………………………………chúng tôi gồm có :

BÊN MÔI GIỚI: ……………………………………………………………………………………………...

- Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………… Fax : ……………………………………………..

- Đại diện là : …………………………………………….Chức vụ : ………………………………………

- Tài khoản số : ………………………………Mở tại ngân hàng: ………………………………………..

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.

 

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI:

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

- Điện thoại:  …………………………………………… Fax: ……………………………………………..

- Đại diện là : …………………………………………….Chức vụ: ……………………………………….

- Tài khoản số : ………………………………Mở tại ngân hàng: ………………………………………..

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B.

 

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau:

 

Điều 1 : Nội dung và công việc giao dịch

1. Bên B nhờ bên A tìm khách hàng có nhu cầu cần mua ……………………………. hiện đang được bên A giữ giấy tờ chính để thế chấp vay tiền tại ngân hàng, nay có nhu cầu bán để thanh toán nợ cho bên A.

2. Số đặc định tài sản: ………………….. của bên B đặt tại số: ………. Đường: ……………….., Quận (huyện): …………………., thành phố (tỉnh): …………………………

3. Giá bán được ấn định : …………………………………………………………………………………..

 

Điều 2 : Mức thù lao và phương thức thanh toán

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: ………………….% trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức ……………………………

3. Việc thanh toán được chia làm …………… lần.

- Lần thứ nhất: ………………….. % trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua đặt tiền cọc.

- Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua làm hợp đồng tại phòng Công chứng ……………………………………………………………………………

 

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên

1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua ……………………. bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác… Chi phí này bên B phải thanh toán cho bên A theo hóa đơn thu tiền theo quy định của cơ quan quảng cáo.

2. Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

3. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên A được môi giới.

4. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục mua bán sang tên ……………………………………. cho người mua với chi phí là: …………………………… đồng (số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết).

 

Điều 4. Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

 

Điều 5. Nghĩa vụ của bên được môi giới

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;

2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

 

Điều 6: Điều khoản về tranh chấp

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

 

Điều 7: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …………………. đến ngày ………………….. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó …………… ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

2. Hợp đồng này được làm thành …… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ………bản.

 

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Chức vụ                                                      Chức vụ

                      (Ký tên, đóng dấu)                                        (Ký tên, đóng dấu)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng