Hợp Đồng Làm Gia Sư

  • 26/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ

Số: ……………../HĐGS

 

Hôm nay, ngày... tháng... năm... tại (địa điểm) ………………………………..... chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên thuê dịch vụ)

Họ và tên:.........................................................................................................................................

Sinh năm:.........................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................................................

 

Bên B: (Bên thực hiện dịch vụ)

Họ và tên:..........................................................................................................................................

Sinh năm:..........................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................................................

 

Sau khi trao đổi và bàn bạc hai bên đi đến thống nhất lập hợp đồng dịch vụ với nội dung và điều khoản sau:

 

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý để bên B (Là:...........................) làm gia sư dạy kèm các môn:....... lớp:...... cho cháu (nêu họ, tên, tuổi từng cháu) với yêu cầu sau:

- Địa điểm học: tại tư gia của bên A tại số nhà:..... đường (nêu địa danh)

- Thời gian học theo lịch sau: vào các ngày:......... kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

- Về giáo trình: Bên B biên soạn trên cơ sở giáo trình............ và được bên A thông qua

 

Điều 2: Thù lao và phương thức thanh toán

- Bên A đồng ý trả cho bên B một giờ giảng cho một cháu là....... đồng

- Số tiền này sẽ được thanh toán hàng tuần vào cuối giờ giảng của ngày thứ bảy.

- Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

 

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

- Đôn đốc, nhắc nhở con em mình học đúng giờ

- Bảo đảm địa điểm, thời gian, dụng cụ giảng dạy và phương tiện giúp cho học sinh đạt kết quả (bảng, phấn hoặc bút viết và ánh sáng).

- Thanh toán tiền thù lao cho bên B đầy đủ và đúng hạn

 

Điều 4: Nghĩa vụ của bên B

- Bảo đảm giờ học cho hai cháu đúng lịch (nếu vì một lý do nào đó mà phải nghỉ dạy phải điện thoại báo trước cho bên A ít nhất là 3 giờ và phải dạy bù vào một ngày khác do hai bên thỏa thuận ngay sau đó, nhưng số buổi nghỉ không được quá 3 buổi/tháng.

- Có giáo trình, giáo án theo đúng yêu cầu

- Bảo đảm hết khóa học trình độ của các cháu phải đạt được......

- Giữ gìn bí mật về những thông tin của gia cảnh trong suốt thời gian giảng dạy cũng như sau này (hoặc nói cách khác là không làm phương hại đến gia đình của bên A) mà trong thời gian giảng dạy tại gia đình.

- Không được chuyển giao nghĩa vụ cho người thứ ba nếu chưa được bên A chấp nhận.

 

Điều 5: Những thỏa thuận khác

- Sau thời gian học tập là một tháng nếu xét thấy trình độ cũng như học lực của các cháu hoặc cháu.... không đạt được hiệu quả như mong muốn thì bên B có quyền ngưng hợp đồng trước thời hạn.

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải chủ động trao đổi, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

 

Điều 6: Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để theo dõi thực hiện.

 

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

                  (Ký tên)                                                                               (Ký tên)

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng