Hợp Đồng Bảo Hiểm Mới Có Hiệu Lực Từ Tháng 12 Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghị định 97/2021 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018 / NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2021, trong đó quy định mới về giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm thiết kế và phải có các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

– Thuộc danh mục cơ sở (ghi rõ cơ sở nào thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);

– Địa chỉ của tài sản được bảo hiểm;

– Tài sản được bảo hiểm;

– Tiền bảo hiểm;

– Bảo hiểm được khấu trừ;

– Thời hạn bảo hiểm;

– Tỷ lệ phí bảo hiểm và phí bảo hiểm;

– Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của công ty bảo hiểm;

(Nội dung mới được thêm vào)

+ Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các quy định trên.

Như vậy, thay vì quy định mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như trước đây, Nghị định 97/2021 / NĐ-CP cho phép doanh nghiệp tự thiết kế mẫu này.

Hợp đồng bảo hiểm mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021

Bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ cháy, nổ.

Điều 15b Nghị định 23/2018 / NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 97/2021 / NĐ-CP) quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm như sau:

Xác định cấp nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Trước đây, chỉ có quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện các quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều này có nghĩa là cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ theo quy định có trách nhiệm tự xếp hạng mức độ nguy hiểm về cháy, nổ của mình.

Điều chỉnh phí bảo hiểm cháy nổ

Đây là nội dung quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021 / NĐ-CP (thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018 / NĐ-CP) về mức phí bảo hiểm. bắt buộc chữa cháy.

Cụ thể, thay đổi mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

Phí này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) với tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm / năm có một số thay đổi, ví dụ:

– Rạp chiếu phim (điểm 5,2): 0,1% (hiện tại là 0,15% (điểm 3,2));

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Khoản 14): 0,5% (hiện nay là 0,35% (Khoản 12));

– Nhà máy nhiệt điện (điểm 17.1): 0,15% (hiện nay là 0,1% (điểm 15,1));

– Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác (điểm 17.2): 0,12% (hiện nay là 0,07% (điểm 15,2));

Đồng thời, một số cơ sở có nguy cơ cháy, nổ được bổ sung mức đóng bảo hiểm theo năm như sau:

– Công trình tàu điện ngầm (khoản 12): 0,1% và 0,12%;

– Tháp kiểm soát không lưu (điểm 12.3): 0,08%; …

Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Có hiệu lực từ ngày 12/12/2021, Quyết định 32/2021 / QĐ-TTg quy định hạn mức bảo hiểm và thay thế Quyết định 21/2017 / QĐ-TTg,

Trong đó, tăng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, cụ thể như sau:

Số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả gốc và lãi) của một người tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

(So ​​với trước đây, tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi từ 75.000.000 đồng lên 125.000.000 đồng)

Quy chế này đã cập nhật hạn mức tiền gửi phù hợp với quy định tại Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 về việc cập nhật hạn mức theo thời gian để phù hợp hơn với tình hình hiện nay.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng