Hình thức biểu quyết, phê chuẩn các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

  • 11/01/2022

Mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND (ảnh minh họa)

– Mẫu số 01 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Mẫu số 02 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Mẫu số 03 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu trưởng ban, phó trưởng ban.

– Mẫu số 05 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Chủ tịch UNBND.

– Mẫu số 06 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Phó Chủ tịch UNBND.

– Mẫu số 07 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu thành viên Ủy ban nhân dân.

– Mẫu số 08 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu cử đại biểu HĐND.

– Mẫu số 10 / UBTVQH: Phiếu chuẩn y danh sách cấp ủy viên chuyên trách và cấp ủy viên khác.

– Mẫu số 11 / UBTVQH: Phiếu bầu cử Hội thẩm nhân dân cấp huyện.

Biểu mẫu biểu quyết và phê duyệt
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng