Điều Kiện Thành Lập, Sáp Nhập, Giải Thể Viên Chức Ngành Tài Nguyên Và Môi Trường

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện thành lập đơn vị công lập

Căn cứ Điều 4 Thông tư 21/2021 / TT-BTNMT, việc thành lập đơn vị công tư trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện 1 (điều kiện chung):

(Đồng thời đáp ứng điều kiện thành lập cơ quan công lập Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020 / NĐ-CP)

(1) Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(2) Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước;

(3) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người;

(Trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ công cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

+ Đối với công chức tự bảo đảm chi thường xuyên, công chức tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư thì khi thành lập đơn vị xác định số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số. dự án thành lập.

+ Đối với người lao động nước ngoài tự trang trải chi phí thường xuyên và đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, số lượng người lao động tối thiểu bao gồm viên chức và người có chuyên môn theo chế độ hợp đồng lao động. .

+ Đối với viên chức ở nước ngoài, số lượng viên chức do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập.

(4) Có trụ sở làm việc hoặc đề án giao đất để xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều kiện 2: Không thuộc danh mục ngành, nghề được cấp, người có thẩm quyền quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Đối với các cơ sở công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường, ngoài các điều kiện chung nêu trên, cơ sở còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Ảnh minh họa)

Điều kiện sáp nhập, hợp nhất viên chức

Việc sáp nhập, hợp nhất công ty con đại chúng được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020 / NĐ-CP:

– Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng quy định về số lượng lao động tối thiểu quy định cho từng loại hình đơn vị.

– Không đủ tiêu chuẩn thành lập đơn vị công lập theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công ty con đại chúng được hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng đủ các điều kiện thành lập công ty con đại chúng nêu trên.

Việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị công lập không được làm giảm quyền tự chủ tài chính hiện có của đơn vị; Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, công ty con đại chúng tự chủ về tài chính ở các mức độ khác nhau thì việc tự chủ tài chính của công ty con công lập sau khi hợp nhất, sáp nhập thực hiện theo quyết định của cơ quan chủ quản. có thẩm quyền.

(Căn cứ Điều 5 Thông tư 21/2021 / TT-BTNMT).

Điều kiện giải thể viên chức

Tương tự, Khoản 6 Thông tư 21/2021 / TT-BTNMT nêu rõ, việc giải thể công ty con đại chúng được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020 / NĐ-CP. , cụ thể có thể:

– Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước;

– Không đủ tiêu chuẩn thành lập đơn vị công lập theo quy định của pháp luật;

– Ba năm liên tục hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

– Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Ghi chú:

Đối với viên chức là người nước ngoài: Ngoài việc đáp ứng đồng thời các điều kiện thành lập; một trong các điều kiện về sáp nhập, hợp nhất; việc giải thể nêu trên, cần bảo đảm phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam Cộng hòa với Chính phủ nước sở tại về việc thành lập; sáp nhập, hợp nhất; giải thể viên chức.

Thông tư 21/2021 / TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng