english
english

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  • 07/07/2020
Thay đổi giấy phép đầu tư được xem là hoạt động phức tạp tại Việt Nam do Luật Pháp và chính sách thường xuyên thay đổi từ năm 2005 đến nay đã có 2 lần thay đổi

Thay đổi giấy phép đầu tư được xem là hoạt động phức tạp tại Việt Nam do Luật Pháp và chính sách thường xuyên thay đổi từ năm 2005 đến nay đã có 2 lần thay đổi 

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Hiện nay có rất nhiều công ty được đầu tư bởi vốn FDI tại Việt Nam và việc đầu tư không thể nào tồn tại 1 nhà đâu tư và luôn có sự thay đổi, khi có 1 sự thay đổi nhà đầu tư doanh nghiệp cần có sự công bố bằng giấy tờ theo quy định của pháp luật vì thế nên rất cần đến các văn phòng luật sư để đảm nhiệm việc thay đổi nhà đầu tư.

Luật Hồng Đức chuyên gia tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho các công ty có vốn FDI tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư (mức 2)
 

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: 
Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 2: 
Đến ngày hẹn, Doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả :
Từ thứ 2 đến thứ 7:
Sáng 07h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện : 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của Chủ tịch Công ty (hoặc Quyết định của Chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh.
3- Bản sao hợp lệ (công chứng, chứng thực) các Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, Giấy đăng ký kinh doanh, …) 
4- Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh.
5- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và các Giấy chứng nhận điều chỉnh (nếu có).b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc) 
4. Thời hạn giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tượng thực hiện:                                         Cá nhân và Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan Quyết định:

 

 

 

Ban Quản lý các KCN 

 

 

 

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:

 

 

 

Không.

 

 

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

 

 

 

Ban Quản lý các KCN 

 

 

 

- Cơ quan phối hợp:

 

 

 

Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:            GIẤY CHỨNG NHẬN.
8. Phí, lệ phí:                                                                       Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         
- Văn bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (Mẫu 7 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH). (Xem mẫu đính kèm)
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:            Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 
- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.
 

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư (mức 2)
 

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: 
Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 2: 
Đến ngày hẹn, Doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả :
Từ thứ 2 đến thứ 7:
Sáng 07h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện : 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của Chủ tịch Công ty (hoặc Quyết định của Chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh.
3- Bản sao hợp lệ (công chứng, chứng thực) các Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, Giấy đăng ký kinh doanh, …) 
4- Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh.
5- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và các Giấy chứng nhận điều chỉnh (nếu có).b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc) 
4. Thời hạn giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tượng thực hiện:                                         Cá nhân và Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan Quyết định:

 

 

 

Ban Quản lý các KCN 

 

 

 

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:

 

 

 

Không.

 

 

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

 

 

 

Ban Quản lý các KCN 

 

 

 

- Cơ quan phối hợp:

 

 

 

Không.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:            GIẤY CHỨNG NHẬN.
8. Phí, lệ phí:                                                                       Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:                                         
- Văn bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (Mẫu 7 Phụ lục I - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH)
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:            Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008. 
- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. 
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008.
 

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư (mức 2)
 

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: 
Doanh nghiệp nộp Hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 2: 
Đến ngày hẹn, Doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp .
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả :
Từ thứ 2 đến thứ 7:
Sáng 07h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện : 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của Chủ tịch Công ty (hoặc Quyết định của Chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh.
3- Bản sao hợp lệ (công chứng, chứng thực) các Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, Giấy đăng ký kinh doanh, …) 
4- Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh.
5- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và các Giấy chứng nhận điều chỉnh (nếu có).b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc) 
4. Thời hạn giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
5. Đối tượng thực hiện:                                         Cá nhân và Tổ chức.
 

Liên hệ sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 08-22446739 HOẶC 08-22416866

THÀNH PHỐ HÀ NỘI: 0907796818 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng