Công Dân Việt Nam Từ 18 Tuổi Trở Lên; Thừa Nhận Và Tự Giác Thực Hiện Cương Lĩnh Chính Trị, Điều Lệ Đảng, Tiêu Chuẩn, Nhiệm Vụ Của Người Đảng Viên, Sinh Hoạt Trong Tổ Chức Cơ Sở Đảng; Qua Thực Tiễn Đã Chứng Minh Được Bản Thân Là Những Người Ưu Tú, Được Nhâ

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Sau đây là quy định cụ thể về điều kiện kết nạp đảng viên:

(1) Về độ tuổi.

– Tại thời điểm xét kết nạp người vào Đảng phải từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo tháng).

– Việc kết nạp Đảng đối với những người trên 60 tuổi do Đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Chỉ những người trên 60 tuổi mới được xem xét kết nạp Đảng khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có sức khoẻ tốt và uy tín;

+ Đang công tác, cư trú tại cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt;

+ Được Ban Thường vụ Trung ương Đảng đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

(2) Về trình độ học vấn

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

– Giáo dục Đảng viên sống ở miền núi, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và các trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển. Nếu bên nào không đảm bảo quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Người kết nạp Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc trên biển, đảo, nếu không chấp hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định phải có trình độ văn hóa tối thiểu hoàn thành chương trình tiểu học.

Trình độ văn hóa của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội. ngư dân đặc biệt khó khăn, ngư dân thường xuyên làm việc trên biển, đảo ít nhất phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được sự đồng ý bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy cơ sở trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định. quyết định kết nạp.

(3) Tự giác, tự nguyện: thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, hoạt động trong tổ chức cơ sở đảng.

(4) Qua thực tiễn tỏ ra là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

Để có đủ các điều kiện trên, trong thời gian xét kết nạp Đảng còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

(5) Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có chứng chỉ do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; Nơi không có trung tâm chính trị thì được cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên.

(6) Có đơn tự nguyện gia nhập Đảng.

Người vào Đảng phải tự làm đơn, nêu rõ nhận thức về mục đích, lý tưởng của Đảng, động cơ xin vào Đảng.

(7) Báo cáo trung thực lý lịch cho chi nhánh

Người vào Đảng tự kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai; Nếu có vấn đề gì chưa hiểu, chưa nhớ chính xác phải báo lại Chi nhánh.

Sơ yếu lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu.

(8) Do hai đảng viên chính thức giới thiệu

Trường hợp tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được cấp ủy cơ sở giới thiệu và là đảng viên chính thức.

Ở cơ quan, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là công đoàn viên, được Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu và là đảng viên chính thức.

Nếu có đủ các điều kiện trên thì quần chúng được xét kết nạp Đảng.

Căn cứ:

– Điều lệ Đảng năm 2011;

– Quy định 24-QĐ / TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng;

– Hướng dẫn 01-HD / TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng