Chi phí xây dựng trong dự toán đã bao gồm VAT chưa?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo ông Hùng tham khảo, tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 56/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“A) Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, nộp phí, lãi suất tiền vay, mua xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng được cấp có thẩm quyền quyết định), vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình. vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án; ”.

Điều 44 Nghị định số 56/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Thuế, phí đối với chương trình, dự án thực hiện theo quy định hiện hành về thuế, phí và điều ước quốc tế. nền kinh tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của pháp luật trong nước và điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Ông Hùng hỏi, đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA, chi phí xây dựng trong dự toán có phải tính thêm 10% thuế giá trị gia tăng không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định:

“Điều 12. Xác định dự toán xây dựng công trình”

… 2. Chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng, được xác định như sau:

a) Chi phí trực tiếp…

b) Chi phí gián tiếp…

c) Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%);

d) Thuế giá trị gia tăng theo quy định ”.

Tại Điều 44 Nghị định số 56/2020 / NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài quy định:

“Điều 44. Thuế và phí chương trình, dự án

Thuế, phí đối với chương trình, dự án thực hiện theo quy định hiện hành về thuế, phí, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của pháp luật trong nước và điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Tại Điều 2, Điều 4, Điều 11 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (kể cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này. ”.

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

… 12. Bảo trì, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn nhân dân đóng góp (bao gồm cả vốn góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân), viện trợ nhân đạo các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội.

… 19. Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu bán cho tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

a) Hàng hóa nhập khẩu viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại phải có xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính;

… e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc quy định tại các Điều 4, 9 và 10 Thông tư này.

Thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 10 và Điều 11 được áp dụng thống nhất đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời theo nguyên tắc sau:

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chịu thuế giá trị gia tăng thì phần xây dựng trong dự toán phải chịu thuế giá trị gia tăng theo thuế suất. quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì có quy định về thuế GTGT. Phần giá trị gia tăng liên quan đến việc thực hiện dự án không thuộc các trường hợp nêu trên thì dự án chỉ được áp dụng chính sách thuế phù hợp với quy định của điều ước quốc tế đó.

Đề nghị bạn xác định việc sử dụng vốn của từng dự án cụ thể để áp dụng thuế giá trị gia tăng trong dự toán xây dựng theo thực tế hoạt động của dự án.

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời để Ông biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng