Cập Nhật Thông Tư 10/2021 / Tt-Btp Về Tập Sự Hành Nghề Luật Sư

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cập nhật Thông tư 10/2021 / TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư

Tập sự hành nghề luật sư

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

– Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

– Có bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ luật;

– Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo luật sư tại Việt Nam hoặc quyết định công nhận đi đào tạo luật sư ở nước ngoài hoặc tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng phải hành nghề luật sư. luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật luật sư.

Người đang hành nghề luật sư nếu không có đủ các điều kiện nêu trên thì bị chấm dứt thời gian tập sự, thời gian thử việc của người đó không được công nhận. Người đã hết thời gian tập sự mà không đủ điều kiện quy định trên thì không được công nhận hết thời gian tập sự.

Thời gian tập sự hành nghề luật sư và kéo dài thời gian tập sự hành nghề luật sư

(1) Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng, kể từ ngày Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đăng ký tập sự;

Người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật luật sư thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 4 tháng, người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. kỳ theo quy định. Tại khoản 3 Điều 16 Luật Luật sư quy định thời gian hành nghề luật sư là 06 tháng.

(2) Người tập sự được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gia hạn tập sự khi không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư đã chấp nhận tập sự.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị gia hạn tập sự của người tập sự, Chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có văn bản thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, tập sự hành nghề luật sư và Đoàn. Liên đoàn luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Đoàn luật sư.

(3) Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư không quá 02 lần, mỗi lần 06 tháng. Trường hợp gia hạn tập sự lần thứ hai mà người tập sự không đạt yêu cầu thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự ra quyết định rút tên trong danh sách tập sự của Đoàn luật sư. . Người bị rút tên khỏi danh sách tập sự của Đoàn luật sư có quyền khiếu nại theo quy định tại Thông tư 10/2021.

Người bị rút tên khỏi danh sách tập sự của Đoàn luật sư phải đăng ký lại hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021. Thời gian tập sự hành nghề luật sư của người tập sự được thực hiện theo quy định tại khoản (1).

Trong thời gian được gia hạn tập sự, tập sự, người tập sự phải lập Nhật ký tập sự hành nghề luật sư và báo cáo quá trình tập sự theo quy định tại Thông tư 10/2021.

Thông tư 10/2021 / TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư 19/2013 / TT-BTP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng