Căn Cứ Và Quy Trình Xét Miễn Nhiệm Viên Chức

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Căn cứ và quy trình xét miễn nhiệm cán bộ (Ảnh minh họa)

Theo Quy định 41-QĐ / TW ngày 3/11/2021, việc xét miễn nhiệm đối với cán bộ căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

– Đã bị kỷ luật khiển trách mà uy tín bị giảm sút thì không giữ được chức vụ được giao.

– Bị kỷ luật khiển trách từ hai lần trở lên cùng nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

(Trước đây, quy định là bị kỷ luật hai lần trong một hoặc hai nhiệm kỳ)

– Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ bỏ phiếu theo quy định. (Các quy tắc mới được thêm vào)

– Có hai năm liên tục xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

(So ​​với trước đây, đổi cụm từ “nhiệm kỳ hai năm liên tục” thành “hai năm liên tục”)

– Bị cấp có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

(So ​​với trước đây, bổ sung thêm căn cứ về tội “suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống,” tự diễn biến “,” tự chuyển hóa “; vi phạm trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đồng chí đang công tác)

– Bị cấp có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng đến mức cách chức.

(So ​​với trước đây, quy định nhiều hơn về mức độ vi phạm “đến mức buộc thôi việc”)

Ngoài ra, việc xem xét miễn nhiệm liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu cũng được quy định như sau:

Cách chức người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, cấp dưới trực tiếp để xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

(Các quy tắc mới được thêm vào)

Hồ sơ xét miễn nhiệm

(1) Báo cáo của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.

(2) Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến ​​của cơ quan có thẩm quyền, biên bản cuộc họp, báo cáo đề xuất của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu liên quan.

Quá trình xem xét loại bỏ

– Khi có đủ căn cứ để miễn nhiệm, chậm nhất là 10 ngày làm việc, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất. cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định miễn nhiệm trong thời hạn 10 ngày làm việc

Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày làm việc.

– Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan liên quan tiến hành các quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy chế hoạt động của từng tổ chức.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng