Cách tính hỗ trợ theo Nghị quyết 116 do xác nhận thời gian đóng BHTN bổ sung.

  • 10/01/2022

Cách tính hỗ trợ theo Nghị quyết 116 do xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bổ sung (Ảnh minh họa)

Trong đó, hướng dẫn điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ tính mức hỗ trợ theo Nghị quyết 116 / NQ-CP do xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bổ sung và hợp nhất bảo hiểm xã hội. sách như sau:

** Trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 36 tháng trở lên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bổ sung được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận được cộng dồn để làm căn cứ tính hỗ trợ khi đủ điều kiện theo quy định tại Điều này. Pháp luật. các quy định.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn P có thời gian đóng BHTN là 42 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng, số tháng lẻ được bảo lưu 06 tháng. Sau khi chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ông P được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận cộng thêm thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 8 tháng nên làm căn cứ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông P. để xác định mức hỗ trợ là 14 tháng.

– Người lao động có thời gian đóng BHTN chưa đủ 36 tháng thì thời gian đóng BHTN bổ sung được cơ quan BHXH xác nhận được cộng dồn để làm căn cứ tính hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ hưởng mức hỗ trợ = (số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp + số tháng xác nhận bổ sung) – (số tháng không tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp + số tháng đóng tương ứng với số tháng tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp). Trong đó cứ 01 tháng hưởng BHTN hoặc 01 tháng tạm dừng hưởng BHTN thì tương ứng với 12 tháng đóng BHTN.

Trường hợp không được bảo lưu do vi phạm quy định về khai báo tìm kiếm việc làm theo quy định tại Nghị định 61/2020 / NĐ-CP thì thời gian làm căn cứ tạm tính mức hỗ trợ = (số tháng thanh toán đã hết hạn). được hưởng trợ cấp cá nhân + Số tháng xác nhận bổ sung) – 36 tháng.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn Q đóng bảo hiểm thất nghiệp được 13 tháng, được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp và ông Q đã hưởng đủ 03 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hướng đóng BHTN, anh Q được cơ quan BHXH xác nhận cộng thêm thời gian đóng BHTN là 07 tháng. Như vậy, ông Q có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 20 tháng, đã hưởng 03 tháng bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nên ông Q có tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là làm cơ sở để tính mức hỗ trợ 0 tháng.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn R đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 25 tháng, được hưởng 03 tháng TCIN và ông R đã hưởng đủ 03 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hướng đóng bảo hiểm thất nghiệp, ông R được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận cộng thêm thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 15 tháng. Như vậy, ông R có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 40 tháng, đã chỉ đạo đóng bảo hiểm thất nghiệp 03 tháng tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nên ông R có số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là để làm căn cứ tính mức hỗ trợ là 04 tháng.

Ví dụ 4: Ông Nguyễn Văn S đóng bảo hiểm thất nghiệp được 16 tháng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng. Ông S đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 01 tháng, sau đó có việc làm nên bị chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp và được bảo lưu 4 tháng đóng BHTN. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận cộng thêm 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, ông S có số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hỗ trợ là 16 tháng.

Ví dụ 5: Ông Nguyễn Văn T đóng bảo hiểm thất nghiệp được 16 tháng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng. Anh T đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 02 tháng thì có việc làm nên bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, ông T được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận cộng thêm 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, anh T có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 28 tháng, đã hưởng đủ 02 tháng bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng với 24 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nên anh T có số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là cơ sở để tính mức hỗ trợ bằng 04 tháng.

Ví dụ 6: Bà Bùi Thị V có thời gian đóng BHTN là 29 tháng, được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Bà V đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ nhất và tháng thứ ba; Đến tháng thứ hai hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp do không thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Sau khi chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chị được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận có thêm 08 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, bà V có tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 37 tháng, tính đủ 3 tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả việc hưởng và tạm dừng hưởng) tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nên bà V có số số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ. Mỗi lần tính mức hỗ trợ bằng 01 tháng.

** Trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nếu bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến ngày 30/9/2021 mà được xác nhận cộng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn phải điều chỉnh thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp trước khi hưởng trợ cấp. từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số 116 / NQ-CP.

Sau khi tính số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính hỗ trợ theo Nghị quyết 116 / NQ-CP, mức hỗ trợ được xác định theo bảng dưới đây:

Mức hỗ trợ căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng / người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng / người.

– Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng / người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng / người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng / người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng / người.

Xem chi tiết tại Công văn 3818 / BHXH-CSXH ngày 25/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng