english
english

CÁCH THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  • 16/08/2018
Công ty vốn nước ngoài tại việt nam cách thành lập và hoạt động

Cách thành lập Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

 

Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư dưới 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc các hình thức đầu tư khác tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam lần đầu tiên phải có dự án đầu tư, làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước về đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư .

Hồ sơ dự án thành lập công ty tại Việt Nam bao gồm:

•        Đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

•        Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư;

•        Dự thảo Điều lệ công ty;

•        Danh sách thành viên của công ty;

•        Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với từng thành viên;

•        Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác đối với tổ chức thành viên;

•        Bản sao của văn bản ủy quyền, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với người đại diện theo ủy quyền.

•        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức nước ngoài phải được chứng thực trong thời hạn ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh của cơ quan đăng ký tổ chức đó;

•        Văn bản ủy quyền của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức, sao chụp hợp lệ chứng nhận cá nhân hợp pháp của người đại diện theo uỷ quyền. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, có công chứng, hợp pháp hóa;

•        Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);

•        Các tài liệu khác theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Việc thành lập một công ty ở Việt Nam sẽ mất ít nhất từ 30 ngày. Cần thêm thời gian trong trường hợp khu vực đầu tư có điều kiện hoặc Chính phủ Nhà nước cần xem xét dự án đầu tư. Số vốn tối thiểu, giấy phép đặc biệt hoặc các điều kiện khác có thể được yêu cầu trong một số dự án đầu tư.

Luật về đầu tư liên tục thay đổi mà LHD Law Firm sẽ theo dõi và cung cấp cập nhật có liên quan.

Các hình thức đầu tư ở Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cần được tư vấn bởi một công ty luật ở Việt Nam về các hình thức đầu tư.

Theo Luật Đầu tư Việt Nam (2005), các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

Việc đầu tư trực tiếp là khi chủ đầu tư đầu tư vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư bao gồm:

Thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Đầu tư theo các hình thức hợp đồng: BCC, BO, BTO, BT.

- Đầu tư phát triển kinh doanh.

- Mua cổ phần, góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

- Đầu tư để thực hiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

- Thực hiện các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư góp vốn nhưng không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư bao gồm:

- Mua cổ phần, cổ phần, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

- Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

- Thông qua các tổ chức tài chính trung gian khác.

Thành lập công ty vốn nước ngoài

Các loại hình doanh nghiệp để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

A) Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một hình thức doanh nghiệp được hình thành thông qua việc đóng góp thành viên. Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vốn vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn được điều chỉnh bởi hai loại:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức, cá nhân sở hữu;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân sở hữu, trong đó số thành viên không ít hơn hai thành viên và không quá năm mươi.

Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn thường bao gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

B) Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ chia thành phần bằng nhau gọi là cổ phần. Số cổ đông tối thiểu phải là ba và không có giới hạn số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.

Các công ty cổ phần có thể phát hành tất cả các loại chứng khoán để gây quỹ. Các cổ đông sáng lập phải cùng đăng ký để đăng ký ít nhất 20% số cổ phần phổ thông có thể chào bán.

Sự khác biệt chính giữa Công ty Cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn là Công ty Cổ phần có thể huy động vốn bằng cách chào bán cổ phiếu hoặc chứng khoán. Ngoài ra, doanh nghiệp có xu hướng tham gia vào Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Công ty đại chúng phải là Công ty Cổ phần. Hệ thống quản lý của Công ty Cổ phần phức tạp hơn Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Quý khách cần thành lập công ty vốn nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi 

 

Trân trọng 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng