Cá Nhân Có Thể Đồng Thời Là Trưởng Ban Kiểm Soát Của 04 Dnnn

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cá nhân có thể kiêm nhiệm Trưởng ban kiểm soát của 04 doanh nghiệp nhà nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 7 Nghị định 159/2020 / NĐ-CP quy định chế độ kiêm nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước như sau:

** Đồng thời đảm nhiệm các chức danh, chức vụ khác của Kiểm soát viên

– Một cá nhân được kiêm nhiệm Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước.

– Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không được vừa là người quản lý công ty vừa là người quản lý tại doanh nghiệp khác; không làm Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là nhân viên của công ty.

** kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ khác của người quản lý doanh nghiệp nhà nước

– Thành viên Hội đồng thành viên không được kiêm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp của mình;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp mình và doanh nghiệp khác; Chủ tịch công ty có thể kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp của mình, nhưng không được kiêm nhiệm các chức vụ quản lý doanh nghiệp khác;

– Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của doanh nghiệp mình hoặc doanh nghiệp khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu. sở hữu;

– Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc có thể kiêm nhiệm các chức vụ sau:

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty trong doanh nghiệp thành viên, nhưng không quá 03 người.

– Người quản lý doanh nghiệp nhà nước không phải là cán bộ, công chức, viên chức.

** kiêm nhiệm các chức danh, chức danh khác của người đại diện phần vốn nhà nước

– Người đại diện chuyên trách phần vốn nhà nước chỉ được đại diện phần vốn nhà nước tại một doanh nghiệp;

– Người đại diện phần vốn nhà nước kiêm nhiệm được tham gia đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác với cơ quan đại diện chủ sở hữu, nhưng không quá 03 người;

– Người đại diện phần vốn nhà nước không được đồng thời đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phải là cơ quan đại diện chủ sở hữu;

– Người đại diện phần vốn nhà nước không phải là cán bộ, công chức, viên chức.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng