Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc từ ngày 01/10/2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đối với người lao động Việt Nam

* Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022:

Người sử dụng lao động

Công nhân

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0%

0%

3%

số 8%

đầu tiên%

1,5%

20%

10,5%

Tổng 30,5%

* Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 – ngày 30 tháng 9 năm 2022:

Người sử dụng lao động

Công nhân

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0,5%

0%

3%

số 8%

đầu tiên%

1,5%

20,5%

10,5%

Tổng 31%

Riêng đối với các doanh nghiệp làm nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại một tỷ lệ thấp hơn. là (0,3%).

Lưu ý: Mức đóng trên không áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đóng. các khoản thanh toán thường xuyên. Các đối tượng này đóng BHXH với mức sau:

Người sử dụng lao động

Công nhân

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0,5%

đầu tiên%

3%

số 8%

đầu tiên%

1,5%

21,5%

10,5%

32% tổng số

Đối với người lao động nước ngoài

* Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021:

Người sử dụng lao động

Công nhân

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

3%

0%

3%

1,5%

6%

1,5%

7,5% tổng số

* Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 – 30 tháng 6 năm 2022:

Người sử dụng lao động

Công nhân

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0%

3%

số 8%

1,5%

20%

9,5%

Tổng 29,5%

* Lưu ý: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đóng bổ sung vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Chính chủ trả 14%.

– Người lao động đóng 8%.

* Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 – ngày 30 tháng 9 năm 2022:

Người sử dụng lao động

Công nhân

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội

Giao diện người dùng

Bảo hiểm y tế

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

HT

OD-TS

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

14%

3%

0,5%

3%

số 8%

1,5%

20,5%

9,5%

Tổng 30%

Riêng đối với các doanh nghiệp làm nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại một tỷ lệ thấp hơn. là (0,3%).

Cơ sở pháp lý:

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

– Luật bảo hiểm xã hội 2014;

– Luật Việc làm 2013;

– Nghị định 146/2018 / NĐ-CP ngày 17/10/2018;

– Nghị định 58/2020 / NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020;

– Nghị định 143/2018 / NĐ-CP ngày 15/10/2018;

– Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888 / QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505 / QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040 / QĐ-BHXH ngày 18 tháng 8 năm 2020);

– Nghị quyết 68 / NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

– Nghị quyết 116 / NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng