Việc Cải Cách Tiền Lương Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Đến Năm 2022 Sẽ Từ Nguồn Nào?

  • 23/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, hướng dẫn lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần do ngân sách nhà nước bảo đảm), trợ cấp ưu đãi người có công như sau:

Năm 2022, tiếp tục thực hiện chủ trương tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi với sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao khả năng tự chủ tài chính của đơn vị. doanh nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ / TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về thực hiện cải cách chính sách tiền lương và Nghị định 60/2021 / NĐ-CP của Chính phủ; trong đó:

Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi thực hiện cải cách tiền lương từ:

– Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn lại chuyển đến hết năm 2022 (nếu có);

– Các khoản thu được để lại theo quy định;

– Tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản chi lương, phụ cấp có tính chất lương, tiền công và chi con người theo chế độ).

Riêng các cơ quan, đơn vị hành chính ở Trung ương đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền phê duyệt tự cân đối nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ / TW. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ / TW và Nghị định 60/2021 / NĐ-CP, trong đó phải tự bảo đảm mức tăng lương. phù hợp với mức tự túc chi thường xuyên của đơn vị.

Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ / TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương, tiền công. – Các khoản phụ cấp, các khoản có tính chất lương, con người theo chế độ) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương lũy ​​kế đến hết năm 2021 được chuyển sang thực hiện (bao gồm cả nguồn thu 70%). tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2021 chưa sử dụng hết – nếu có); sử dụng một phần nguồn thu của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 60/2021 / NĐ-CP.

Đối với kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (do ngân sách nhà nước bảo đảm), trợ cấp ưu đãi người có công, các Bộ, ngành căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao. lập dự toán kinh phí theo quy định của nhà nước.

Thông tư 61/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 09/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng