Văn bản 02-HD / UBKTTW: Hướng dẫn 19 điều Đảng viên không được làm

  • 10/01/2022

Theo đó, hướng dẫn chi tiết 19 điều Đảng viên không được làm trong Quy định 37-QĐ / TW ngày 25/10/2021, ví dụ:

Điều 1. Nói, viết, vi phạm hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

Đảng viên không được:

1. Phát biểu, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử (kể cả báo chí nước ngoài), sử dụng không gian mạng để đăng, bình luận, chia sẻ thông tin về nội dung vi phạm pháp luật. với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Thực hiện không nghiêm, không đúng, không đầy đủ hoặc không chỉ đạo, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, của tổ chức đảng ở cấp mình.

3. Làm những việc mà pháp luật cấm hoặc pháp luật chưa quy định mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Không tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, tiếp nhận đề cử, ứng cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền.

Đảng viên không được:

1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

2. Tự ứng cử, nhận đề cử, giới thiệu của người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể do Đảng, Nhà nước giao mà theo quy định phải được cấp ủy có thẩm quyền giới thiệu. hoặc tổ chức.

Điều 3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không làm tròn trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, vụ lợi; “tư duy tận cùng”, thống nhất trong chỉ đạo, dân chủ hình thức, thấy đúng không bênh vực, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, nể nang, quan liêu, xa rời quần chúng.

Đảng viên không được:

1. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi, kèm theo những nhận thức, quan điểm sai trái, đòi thực hiện “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”, đòi “phi chính trị hóa vũ trang” …; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Không thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng. Tham quyền, dùng danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa những quyết định sai lầm của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, theo đuổi những mục tiêu trước mắt và ngắn hạn để gặt hái lợi ích cho bản thân, gia đình, nhóm lợi ích mà bỏ qua mục tiêu lâu dài và lợi ích của tập thể. , cộng đồng và đất nước.

3. Đoàn kết, tôn trọng, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh, ủng hộ theo những ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; che đậy, che đậy mùi vị

vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; không bảo vệ được những nhân tố tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

4. Chuyên quyền, lộng quyền, mất dân chủ, không tôn trọng ý kiến ​​tập thể, quan liêu, xa rời thực tế, công tác không sâu sát, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Không gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của đồng nghiệp ở cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân; không giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Xem thêm chi tiết tại Hướng dẫn 02-HD / UBKTTW ngày 29/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng