english
english

TƯ VẤN GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN GIẢI THỂ CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

 Giải thể công ty có vốn nước ngoài là hàng loạt các thủ tục phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian cũng như công sức từ chủ công ty, với kinh nghiệp 10 năm LHD chuyên cung cấp dịch vụ này với lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

1. H sơ gii th doanh nghip có vn đu tư nưc ngoài:     
- Biên b
n hp;  
- Quy
ết đnh gii th phi có các ni dung ch yếu như sau: tên, đa ch tr s chính ca doanh nghip; lý do gii th; Thi hn, th tc thanh lý hp đng và thanh toán các khon n ca doanh nghip; thi hn thanh toán n, thanh lý hp đng không đưc vưt quá 6 tháng k t ngày thông qua quyết đnh gii th; Quyết đnh thu hi Giy chng nhn đu tư hoc Quyết đnh ca Tòa án tuyên b gii th doanh nghip (nếu có); 
- Thông báo v
vic gii th doanh nghip (ph lc III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 ca B Kế hoch và Đu tư). 
- 03 s
báo liên tiếp v vic gii th doanh nghip đăng trên báo đin t hoc báo viết gm các ni dung: Tên doanh nghip, đa ch tr s chính, s Giy chng nhn đu tư/Giy phép đu tư, ngày cp, nơi cp. Báo đăng xong đ nguyên t không ct ri, không photo. 

- Bn chính Giy chng nhn đu tư hoc Giy phép đu tư;  
- Danh sách ch
n và s n đã thanh toán, gm c thanh toán hết các khon n v thuế và n tin đóng bo him xã hi;
- Gi
y xác nhn ca cơ quan Thuế v vic đã hoàn thành các nghĩa v v thuế;
- Danh sách ngư
i lao đng hin có và quyn li ngưi lao đng đã đưc gii quyết;
- Gi
y xác nhn ca cơ quan Công an v vic hy con du.
- Doanh nghi
p np kèm các văn bn ca Cc thuế Thành ph H Chí Minh, Hà Ni; Tng cc Hi quan và Bo him xã hi Thành ph xác nhn doanh nghip không còn n thuế và n tin đóng bo him các loi.   
- Trư
ng hp doanh nghip có chi nhánh hoc văn phòng đi din, thì kèm theo h sơ gii th doanh nghip np kèm theo h sơ gii th chi nhánh, VPĐD. 

2. Quy trình và th tc gii th
- Sng h sơ np: 03 b h sơ gc đưc đóng thành quyn
- Cơ quan ti
ếp nhân h sơ: Phòng Đu tư nưc ngoài ca S Kế hoch và Đu tư các tnh/ thành ph
- Th
i gian có thông báo gii th kế t ngày nhn đ h sơ hp l: 10 ngày làm vic k t ngày np h sơ. 
Lưu ý:
- Trong th
i hn 7 ngày làm vic k t ngày thông qua, quyết đnh gii th phi đưc gi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tt c các ch n, ngưi có quyn, nghĩa v và li ích liên quan, ngưi lao đng trong doanh nghip và phi đưc niêm yết công khai ti tr s chính và chi nhánh ca doanh nghip. 

3. Các hot đng b cm khi gii th doanh nghip
K t khi có quyết đnh gii th doanh nghip, nghiêm cm doanh nghip, ngưi qun lý doanh nghip thc hin các hot đng sau đây:
- C
t giu, tu tán tài sn;
- T
b hoc gim bt quyn đòi n;
- Chuy
n các khon n không có bo đm thành các khon n có bo đm bng tài sn ca doanh nghip;
- Ký k
ết hp đng mi không phi là hp đng nhm thc hin gii th doanh nghip;
- C
m c, thế chp, tng cho, cho thuê tài sn; 
- Ch
m dt thc hin hp đng đã có hiu lc;  
- Huy đ
ng vn dưi mi hình thc khác. 

 

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

+6889+

Happy Client

+16889+

Projects Done

+39+

Employees

3+

Office Locations