Tổng cục thuế hướng dẫn tạo hóa đơn GTGT do giảm thuế theo Nghị định 92/2021

  • 10/01/2022

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021 / NĐ-CP, Tổng cục Thuế hướng dẫn một ví dụ về lập hóa đơn như sau:

Ví dụ 1: