Tổng Cục Thuế Đề Xuất Thành Phần Dữ Liệu Hóa Đơn Điện Tử

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng cục Thuế giới thiệu thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, theo quy định tại Điều 59 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, kể từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/6/2022, Nghị định 51/2010 / NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 04/2014 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010 / NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực.

Do đó, tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 32/2011 / TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ. dịch vụ.

Thông tư 32/2011 / TT-BTC không quy định về định dạng dữ liệu chung áp dụng cho hóa đơn điện tử, do đó, mỗi nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hiện có thể thiết kế các định dạng khác nhau, xây dựng các công cụ hiển thị và kiểm tra các thông tin hóa đơn khác nhau.

Vì vậy, để hỗ trợ tốt hơn cho người sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 32/2011 / TT-BTC, Tổng cục Thuế đã xây dựng thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử khuyến nghị sử dụng hóa đơn điện tử. ứng dụng khi áp dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo quy định tại Thông tư 32/2011 / TT-BTC và các công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra hóa đơn điện tử đối với trường hợp áp dụng hóa đơn theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế. Thuế.

Các khuyến nghị không phải là bắt buộc và không nên được sử dụng làm cơ sở để loại trừ các hóa đơn điện tử được tạo không đúng với các khuyến nghị. Khuyến nghị bao gồm hai phần:

– Phần I: Quy định chung bao gồm: phạm vi, đối tượng áp dụng, các từ viết tắt, quy định chung về thành phần dữ liệu của hóa đơn điện tử;

– Phần II: Định dạng thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử bao gồm định dạng chung của hóa đơn điện tử và định dạng dữ liệu của các loại hóa đơn điện tử.

Nội dung kiến ​​nghị chi tiết được nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông báo số 92 / TB-TCT ngày 19/3/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng