Tổng Cục Hải Quan Hướng Dẫn Thực Hiện Cưỡng Chế Thuế

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể một số nội dung khi áp dụng biện pháp cưỡng chế:

Căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế, để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, bao gồm:

“thứ nhất. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; tài khoản bị đóng băng;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Ngừng sử dụng hóa đơn;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ;

g) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép hành nghề ”.

– Căn cứ các quy định từ Điều 31 đến Điều 37 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP.

– Căn cứ quy định tại Thông tư 06/2021 / TT-BTC.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp. thu hồi kịp thời tiền thuế nợ đọng vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế.

Rà soát các trường hợp doanh nghiệp nợ thuế quá hạn đến 90 ngày thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi vào ngân sách nhà nước.

Khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính, cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế phải ra quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc có văn bản yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp này. cưỡng chế hành chính thuế theo quy định.

– Đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan: Cơ quan hải quan phải ra quyết định cưỡng chế chấm dứt thủ tục hải quan, gửi cho đối tượng bị cưỡng chế và thông báo trên Trang thông tin điện tử. tử của ngành hải quan chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Đối với biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền, phong tỏa tài khoản: Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền hoặc phong tỏa tài khoản được gửi đến người nộp thuế bị cưỡng chế, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng. nơi người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản và các tổ chức, cá nhân có liên quan kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà nước ngay trong ngày quyết định cưỡng chế được ban hành và cập nhật trên Trang thông tin điện tử. của ngành hải quan.

Xem hướng dẫn chi tiết tại Công văn 2893 / TCHQ-TXNK ngày 14/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng