Thực Hiện Chế Độ Lương Mới Từ Ngày 1/7/2022: Thủ Tướng Yêu Cầu Chuẩn Bị Nguồn

  • 23/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện hệ thống tiền lương mới từ ngày 1/7/2022 (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung Thông báo 119 / TB-VPCP ngày 22/5/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính.

Kết luận nêu rõ, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

– Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân; không hy sinh an sinh xã hội để tăng trưởng kinh tế, nhất là các chính sách đối với vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

– Hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn, an toàn, minh bạch và bền vững.

– Chuẩn bị nội dung chuyên đề về thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần, nhiệm vụ Quốc hội giao, đúng thẩm quyền của Chính phủ; đảm bảo cân đối thu chi; tập trung đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngay từ khi lập dự toán, báo cáo Thường trực Chính phủ.

– Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19-NQ / TW tạo điều kiện thuận lợi để tăng thu từ khu vực sự nghiệp; rà soát, xây dựng cơ chế để Hội đồng nhân dân đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài chính – ngân sách nhà nước ở địa phương.

Năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27 / NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (bắt đầu triển khai). kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ từ ngày 1/7/2022 (thay vì ngày 1/1/2021).

Xem thêm nội dung tại Thông báo 119 / TB-VPCP ngày 22/5/2021.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng