Thông Tư 19/2021 / Tt-Btc Hướng Dẫn Giao Dịch Điện Tử Trong Lĩnh Vực Thuế

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ảnh chụp Thông tư 19/2021 / TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư 19/2021 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2021 và thay thế Thông tư 110/2015 / TT-BTC và Thông tư 66/2019 / TT-BTC.

Quy định chuyển tiếp

1. Người nộp thuế nộp hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến thủ tục hành chính thuế theo phương thức điện tử theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

2. Trường hợp người nộp thuế đã thực hiện giao dịch thuế bằng phương thức điện tử trước ngày 03/5/2021 thì được chuyển sang thực hiện thủ tục hành chính khác bằng phương thức điện tử và khai bổ sung thông tin. theo quy định tại Điều 11 Thông tư 19/2021. Người nộp thuế không phải đăng ký lại với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 10 Thông tư 19/2021.

3. Tổ chức đã cung cấp dịch vụ T-VAN trước ngày 03 tháng 5 năm 2021 được tiếp tục cung cấp dịch vụ T-VAN với điều kiện vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối theo quy định tại Thông tư 19/2021; trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, nhà cung cấp dịch vụ T-VAN gửi bổ sung thông tin và các tài liệu liên quan đến Tổng cục Thuế theo quy định tại Thông tư 19/2021 để được xem xét ký thỏa thuận bổ sung và phải hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật. theo quy định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 3/5/2021.

4. Các ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Thuế (hoặc với Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước) trước ngày 03 tháng 5 năm 2021 được tiếp tục thực hiện nếu vẫn đáp ứng các tiêu chí. tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối theo quy định tại Thông tư 19/2021; Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, ngân hàng phải hoàn thiện và gửi bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến Tổng cục Thuế để xem xét, ký thỏa thuận bổ sung theo quy định.

5. Việc tổ chức giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư 19/2021 thực hiện theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế.

Việc truyền, nhận và hạch toán thông tin thu nộp NSNN theo “mã đối chiếu” được thực hiện khi Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, ngân hàng cung cấp dịch vụ. tổ chức Dịch vụ trung gian thanh toán kết nối với Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hạch toán thu ngân sách nhà nước, trao đổi, kiểm tra, ghi thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, ngân hàng / tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Trong thời gian Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, ngân hàng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán kết nối với Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế chưa triển khai ứng dụng. Nếu công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu thì việc truyền, nhận và hạch toán thông tin thu, nộp ngân sách nhà nước vẫn được truyền trực tiếp từ ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đến ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở. hạch toán và vào Kho bạc Nhà nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu kế toán thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng