SOẠN THẢO THỎA THUẬN CỔ ĐÔNG - SHAREHOLDERS AGREEMENT

 • 04/09/2019
LHD Law Firm cung cấp dịch vụ soạn thảo Thỏa thuận cổ đông - Shareholders Agreement, Chúng tôi được đánh giá là Luật sư hàng đầu trong lĩnh vực soạn thảo các thỏa thuận cổ đông phức tạp và liên quan đến nhiều Case study của các Start-up.

LHD Law Firm luật sư hàng đầu về soạn thảo hợp đồng tại Việt Nam 

LHD Law Firm cung cấp dịch vụ soạn thảo  Thỏa thuận cổ đông - Shareholders Agreement, Chúng tôi được đánh giá là Luật sư hàng đầu trong lĩnh vực soạn thảo các thỏa thuận cổ đông phức tạp và liên quan đến nhiều Case study của các Start-up.

Tại sao bạn cần một thỏa thuận cổ đông?

Mục đích của nó là để bảo vệ đầu tư của các cổ đông vào công ty, để thiết lập mối quan hệ công bằng giữa các cổ đông và điều chỉnh cách thức hoạt động của công ty. Các thỏa thuận sẽ: đưa ra các cổ đông quyền và nghĩa vụ; ... Cung cấp một yếu tố bảo vệ cho các cổ đông thiểu số và công ty

Thỏa thuận cổ đông nên bao gồm những gì?

Những điều quan trọng tôi cần đưa vào trong thỏa thuận cổ đông - Shareholders Agreement

 

 1. Tài trợ / đóng góp của cổ đông. Thỏa thuận của các cổ đông nên quy định cách các cổ đông tài trợ cho việc mua lại cổ phần của họ. ...
 2. Giám đốc bổ nhiệm. ...
 3. Quản lý, nghĩa vụ và thông tin. ...
 4. Cổ tức và tài chính. ...
 5. Chuyển nhượng cổ phần. ...
 6. Chiến lược thoát hiểm. ...
 7. Mặc định. ...
 8. Bế tắc và tranh chấp.

Sự khác biệt giữa thỏa thuận hợp tác và thỏa thuận cổ đông là gì?

Một thỏa thuận cổ đông thường cho các công ty đăng ký (kết thúc với Pte Ltd), trong khi Hiệp định Đối tác là cho đối tác thiết lập kinh doanh (ví dụ như kết thúc với LLP). Quyền sở hữu duy nhất không yêu cầu thỏa thuận giữa các cổ đông /đối tác vì họ được sở hữu và quản lý bởi 1 người (chủ sở hữu duy nhất). 

Sự khác biệt giữa một nhà đầu tư và một cổ đông là gì?

Sự khác biệt giữa các cổ đông Vs. Nhà đầu tư . ... Một cổ đông có thể là bất cứ ai đầu tư vào một công ty phát hành cổ phiếu, trong một công ty tư nhân hoặc công cộng. Mặt khác, một nhà đầu tư là bất kỳ ai có quyền sở hữu trong bất kỳ loại liên doanh nào, cho dù đó là một công ty hay cơ cấu kinh doanh khác.

Điều gì xảy ra nếu bạn không có thỏa thuận hợp tác?

Nếu không có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản , các đối tác không được phép rút tiền lương. Thay vào đó, họ chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ trong kinh doanh như nhau.Các thỏa thuận phác thảo các quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ từng đối tác có cho công ty và với nhau....

Ai là người có kinh nghiệm soạn thảo thỏa thuận cổ đông - Shareholders Agreement ?

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

LIỆN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ SOẠN THẢO THỎA THUẬN CỔ ĐÔNG 

 Sài gòn 02822446739  - Hà Nội 02422612929 - Đà Nẵng 0911633168 

Các nội dung chính của một thỏa thuận cổ đông - Shareholders Agreement 

HỢP ĐỒNG NÀY, ngày [NGÀY HỢP ĐỒNG] được ký kết trong số các cá nhân sau đây cấu thành tất cả các cổ đông hiện tại của [CORPORATION] (Tổng công ty bia):

[CHIA SẺ 1]

[CHIA SẺ 2]

[CHIA SẺ 3]

[CHIA SẺ 4]

(được gọi chung là các cổ đông của người dùng trên mạng xã hội và cá nhân với tên gọi là cổ đông của người dùng) và Công ty.

Điều 1 - Mục đích của thỏa thuận

1.1 Các cổ đông là tất cả các cổ đông của Tổng công ty, một tập đoàn [NHÀ NƯỚC TĂNG CƯỜNG] và là Giám đốc và Cán bộ duy nhất của Tổng công ty.

1.2. Các cổ đông đang tham gia Thỏa thuận cổ đông này để cung cấp cho việc quản lý và kiểm soát các công việc của Tổng công ty, bao gồm quản lý doanh nghiệp, phân chia lợi nhuận, định đoạt cổ phần và phân phối tài sản khi thanh lý.

Điều 2 - Cổ phần theo thỏa thuận

2.1. Các cổ đông được liệt kê ở trên sở hữu số lượng cổ phiếu phổ thông và tỷ lệ sở hữu công ty xấp xỉ, như được liệt kê dưới đây:

           Tên Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu

  [CHIA SẺ 1] [CHIA SẺ 1] [PERCENT 1]

  [CHIA SẺ 2] [CHIA SẺ 2] [PERCENT 2]

  [CHIA SẺ 3] [CHIA SẺ 3] [PERCENT 3]

  [CHIA SẺ 4] [CHIA SẺ 4] [PERCENT 4]

2.2. Các cổ phiếu được liệt kê ở trên tạo thành tất cả các cổ phiếu vốn phát hành và đang lưu hành của Tổng công ty. Công ty xác nhận đã nhận từ mỗi Cổ đông về việc xem xét đầy đủ đối với các cổ phiếu tương ứng được liệt kê ở trên và mỗi Cổ đông xác nhận đã nhận được chứng nhận đại diện cho cổ phiếu của mình. Tất cả các cổ phiếu được liệt kê ở trên và bất kỳ cổ phiếu bổ sung nào của cổ phiếu vốn của Tổng công ty có thể được mua bởi các Cổ đông trong tương lai sẽ phải tuân theo Thỏa thuận này.

Điều 3 - Quản lý và kiểm soát

3.1. Ban giám đốc. Theo việc chấm dứt theo Thỏa thuận này, mỗi Cổ đông của Thỏa thuận này sẽ là giám đốc của Tổng công ty.

3.2. Quyền hạn của Giám đốc. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, các giám đốc sẽ, khi thích hợp, thực hiện các hành vi sau:

3.2.1. Xác định một cách trung thực các tài sản hiện tại của người dùng, của Tập đoàn vì mục đích phân phối doanh nghiệp theo yêu cầu của Bộ luật Công ty California;

3.2.2. Nguyên nhân là một báo cáo hàng quý được gửi tới các Cổ đông không quá 30 ngày sau khi kết thúc năm, báo cáo hàng quý đó sẽ được sử dụng để xác định và phê duyệt bất kỳ phân phối nào theo Thỏa thuận này;

3.2.3. Sau khi nộp các Điều khoản Hợp nhất ban đầu của Tổng công ty, hãy nộp bất kỳ giấy chứng nhận thông tin nào có thể được Bộ trưởng Ngoại giao California yêu cầu;

3.2.4. Nguyên nhân khiến Tổng công ty phải duy trì sổ sách, hồ sơ và các tài liệu khác theo yêu cầu của luật pháp California;

3.2.5. Sử dụng những nỗ lực tốt nhất để gây ra việc kinh doanh của tập đoàn theo thông lệ kinh doanh đúng đắn.

3.3. Chủ tịch. Theo các hạn chế trong Mục 3.7, Chủ tịch của Tổng công ty sẽ là cán bộ quản lý. Tổng thống sẽ kiểm soát các hoạt động hàng ngày của hoạt động kinh doanh và công việc của Tổng công ty, bao gồm các hoạt động sau: [HÀNH ĐỘNG HIỆN TẠI W / O PHÊ DUYỆT].

3.4. Phó Tổng Thống. Theo các hạn chế trong Mục 3.7, Phó Chủ tịch của Tổng công ty sẽ [NHIỆM VỤ HIỆN TẠI].

3.5. Thủ quỹ. Theo các giới hạn trong Mục 3.7, Thủ quỹ của Tổng công ty sẽ [NHIỆM VỤ TREASURER].

3.6. Thư ký. Theo các hạn chế trong Mục 3.7, Thư ký của Tổng công ty sẽ [NHIỆM VỤ BÍ MẬT].

3.7. Hạn chế về hành động của cán bộ. Các hành động sau đây sẽ không được thực hiện bởi bất kỳ một Cán bộ nào nếu không có sự chấp thuận của tất cả các Viên chức của Tổng công ty: [CÁC HÀNH ĐỘNG BẮT BUỘC PHÊ DUYỆT LIÊN QUAN].

3.8. Sự chấp thuận của tất cả các cổ đông. Mặc dù có bất kỳ quy định trái ngược nào trong Thỏa thuận cổ đông này, phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các Cổ đông để phê duyệt các hành động sau: sáp nhập hoặc hợp nhất liên quan đến Tổng công ty; sửa đổi hoặc bãi bỏ các Điều khoản hợp nhất của Tổng công ty; phát hành cổ phiếu thuộc bất kỳ loại nào hoặc các quyền khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Tổng công ty; chuyển nhượng toàn bộ, hoặc thực chất tất cả tài sản của Tổng công ty; sửa đổi Thỏa thuận cổ đông này; hoặc tự nguyện giải thể Tổng công ty.

3.9. Việc làm của các cổ đông. Các cổ đông có thể được thuê làm cán bộ của Tổng công ty, miễn là họ nắm giữ cổ phần của Tổng công ty, đang hoạt động trong hoạt động kinh doanh của mình và, theo cách thỏa đáng, thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình như được nêu trong Thỏa thuận này, các Điều của Kết hợp và các vi phạm của Tổng công ty. Chức danh, nhiệm vụ và các điều khoản tuyển dụng khác, bao gồm tiền lương hàng năm, sẽ được ghi nhớ trong một tài liệu riêng và phải được phê duyệt, và chỉ có thể được thay đổi sau đó, chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cổ đông.

Điều 4 - Bí mật không cạnh tranh và thương mại

4.1. Không cạnh tranh. Mỗi Cổ đông đồng ý rằng miễn là họ là chủ sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ cổ phần nào của Tổng công ty, Cổ đông sẽ không được tuyển dụng, quan tâm hoặc quan tâm về tài chính, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong cùng hoặc một doanh nghiệp tương tự như được thực hiện bởi Tổng công ty, hoặc cạnh tranh với Tổng công ty.

4.2. Bí mật thương mại. Mỗi Cổ đông thừa nhận rằng danh sách khách hàng, bí mật thương mại, quy trình, phương pháp và thông tin kỹ thuật của Tổng công ty và mọi vấn đề khác do Chủ tịch chỉ định hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các Cổ đông là tài sản có giá trị. Trừ khi họ có được sự đồng ý bằng văn bản của từng Cổ đông khác, mỗi Cổ đông đồng ý không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, ngoại trừ trong kết nối được ủy quyền với doanh nghiệp của Tổng công ty, bất kỳ danh sách khách hàng hoặc bất kỳ tên nào trong danh sách đó, hoặc bất kỳ bí mật thương mại, quy trình hoặc vấn đề nào khác được đề cập trong đoạn này trong khi Cổ đông nắm giữ hoặc có quyền kiểm soát bất kỳ cổ phiếu nào của Tổng công ty hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.

Điều 5 - Phân phối thu nhập và tổn thất

5.1. Xác định thu nhập ròng và lỗ. Lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng của Tổng công ty cho mỗi năm tài chính sẽ được xác định dựa trên cơ sở dồn tích theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung.

5.2. Giữ lại thu nhập ròng. Công ty sẽ giữ lại [THU NHẬP THU NHẬP THU NHẬP] kinh doanh của nó.

5.3. Phân phối thường xuyên của thu nhập ròng. Tùy thuộc vào bất kỳ thu nhập giữ lại nào và theo các yêu cầu theo luật định liên quan đến phân phối doanh nghiệp, thu nhập ròng của Tổng công ty có thể được phân phối hàng quý cho các Cổ đông theo tỷ lệ với số cổ phần của Tổng công ty do họ sở hữu. Phân phối như vậy sẽ được chấp thuận bởi tất cả các cổ đông. Các cổ đông có thể chọn không nhận phân phối, nhưng thay vào đó cung cấp các khoản tiền như một khoản vay cho Tổng công ty.

Điều 6 - Cho vay cổ đông đối với Tổng công ty

6.1. Điều kiện cho vay. Một cổ đông có thể phát hành một khoản vay cho Tổng công ty sau khi được tất cả các Cổ đông chấp thuận và chỉ theo các điều kiện sau đây, trừ khi có thỏa thuận khác. [ĐIỀU KIỆN CHO VAY CHIA SẺ].

6.2. Trả nợ. Việc trả nợ cho các cổ đông của Tổng công ty sẽ xảy ra khi các Cổ đông đồng ý rằng có đủ tiền của công ty để trả khoản vay. Các khoản cho vay đối với các cổ đông sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên với khoản vay cũ nhất được trả trước, trừ khi Cổ đông từ bỏ việc ghi như vậy vào khoản thanh toán đầu tiên.

Điều 7 - Giải thể Tổng công ty

7.1. Cần có sự đồng ý nhất trí. Tất cả các cổ đông phải đồng ý giải thể tự nguyện.

7.2. Thủ tục giải thể. Khi bắt đầu các thủ tục giải thể (bằng cách bầu tất cả các Cổ đông hoặc bằng cách khác), Công ty sẽ ngừng thực hiện công việc trừ khi cần thiết để kết thúc hoạt động kinh doanh và phân phối tài sản của mình. Chủ tịch, hoặc bất kỳ Cổ đông hoặc Cổ đông nào do Tổng thống chỉ định, sẽ thực hiện các hành vi sau đây, khi cần thiết, để giải quyết các công việc của Tổng công ty:

 • Tiếp tục kinh doanh khi cần thiết cho các công việc của Tổng công ty;

 • Thực hiện hợp đồng và thu thập, thanh toán, thỏa hiệp và giải quyết các khoản nợ và khiếu nại cho hoặc chống lại Tổng công ty (bao gồm cả việc tham gia tranh tụng, cho dù là nguyên đơn hoặc bị đơn liên quan đến cùng);

 • Bán tại bán công khai hoặc tư nhân, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc xử lý toàn bộ hoặc bất kỳ phần tài sản nào của Tổng công ty để lấy tiền mặt theo số tiền được coi là hợp lý của Chủ tịch hoặc người được chỉ định của họ;

 • Lập hợp đồng và thực hiện bất kỳ bước nào nhân danh Tổng công ty là cần thiết hoặc thuận tiện để giải quyết các công việc của Tổng công ty; và / hoặc

 • Đại lý sử dụng lao động và luật sư để thanh lý và giải quyết các vấn đề của Tổng công ty.

7.3. Phân phối tài sản. Là một phần của quá trình giải thể, Chủ tịch hoặc người được chỉ định của Tổng thống sẽ áp dụng các tài sản của Tổng công ty theo thứ tự sau:

 • Đối với tất cả các khoản nợ và nợ của Tổng công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các chi phí giải thể và thanh lý, nhưng không bao gồm bất kỳ khoản vay Cổ đông nào;

 • Cho tất cả các khoản vay Cổ đông, với lãi suất chưa trả;

 • Để lợi nhuận ròng chưa phân phối của Tổng công ty;

 • Trả nợ giá mua cổ phần của Tổng công ty do mỗi Cổ đông đã trả; và, cuối cùng, nếu bất kỳ tài sản nào vẫn còn;

 • Cho các Cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần của Tổng công ty do mỗi người nắm giữ.

Điều 8 - Chuyển nhượng cổ phần

8.1. Cổ phiếu mua lại để đầu tư. Mỗi cổ đông thừa nhận và tuyên bố rằng họ đã có được và chấp nhận cổ phần của mình với mục đích tốt, để đầu tư và cho tài khoản của chính mình, và không nhằm phân phối hoặc bán lại.

8.2. Hạn chế về chuyển nhượng. Để thực hiện các mục đích của Thỏa thuận này, mọi chuyển nhượng, bán, chuyển nhượng hoặc đóng góp của bất kỳ cổ phần nào của Tổng công ty, ngoài các điều khoản của Thỏa thuận Cổ đông này đều vô hiệu.

8.3. Mua-bán khi cái chết của cổ đông. Sau khi Cổ đông qua đời, Công ty sẽ mua, và tài sản hoặc người kế thừa của Cổ đông đã chết (Người cổ đông đã chết), sẽ bán, tất cả cổ phiếu của Tổng công ty hiện đang thuộc sở hữu của Cổ đông đó. Việc bán này sẽ được thực hiện trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật đối với tài sản của Cổ đông đã qua đời.

8.4. Mua-Bán cho các lý do khác. Một cổ đông có thể tự nguyện bán tất cả cổ phiếu của Tổng công ty hiện đang thuộc sở hữu của Cổ đông đó (Cổ đông khởi hành). Bất kỳ và tất cả các giao dịch bán hàng dưới đây liên quan đến Cổ đông khởi hành sẽ được thực hiện trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi có thông báo bằng văn bản về ý định bán phục vụ cho Tổng công ty và các Cổ đông còn lại.

8,5. Quyền từ chối đầu tiên. Trong trường hợp mua-bán bắt buộc hoặc tự nguyện theo Phần này, Cổ đông không ra đi hoặc còn sống sẽ có quyền từ chối mua tất cả các cổ phiếu mà Tổng công ty sẽ mua lại theo giá mua nêu trên. Để thực hiện quyền này, các Cổ đông không khởi hành hoặc còn sống sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho Công ty không quá mười (10) ngày trước ngày bán có hiệu lực.

Điều 9 - Giải quyết tranh chấp

9.1. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận cổ đông này, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của Cổ đông, sẽ được giải quyết bằng cách: [LỰA CHỌN GIẢI QUYẾT].

Điều 10 - Quy định khác

10.1. Hành vi cần thiết. Tất cả các bên tham gia Thỏa thuận cổ đông này sẽ thực hiện mọi hành vi, bao gồm thực thi bất kỳ tài liệu nào, có thể cần thiết một cách hợp lý để thực hiện đầy đủ các quy định và mục đích của Thỏa thuận này.

10.2. Thông báo. Tất cả các thông báo, yêu cầu, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác được yêu cầu hoặc cho phép theo Thỏa thuận cổ đông này (ngoài giao tiếp thông thường liên quan đến hoạt động kinh doanh) sẽ được gửi bằng văn bản tới:

[TẬP ĐOÀN]

[ĐỊA CHỈ CÔNG TY]

[CÔNG TY THÀNH PHỐ], [CÔNG TY NHÀ NƯỚC], CÔNG TY ZIP]

[CHIA SẺ 1]

[CHIA SẺ 1 ĐỊA CHỈ]

[CHIA SẺ 1 THÀNH PHỐ], [CHIA SẺ 1 NHÀ NƯỚC], [CHIA SẺ 1 ZIP]

[CHIA SẺ 2]

[CHIA SẺ 2 ĐỊA CHỈ]

[CHIA SẺ 2 THÀNH PHỐ], [CHIA SẺ 2 NHÀ NƯỚC], [CHIA SẺ 2 ZIP]

[CHIA SẺ 3]

[CHIA SẺ 3 ĐỊA CHỈ]

[CHIA SẺ 3 THÀNH PHỐ], [CHIA SẺ 3 NHÀ NƯỚC], [CHIA SẺ 3 ZIP]

[CHIA SẺ 4]

[CHIA SẺ 4 ĐỊA CHỈ]

[CHIA SẺ 4 THÀNH PHỐ], [CHIA SẺ 4 NHÀ NƯỚC], [CHIA SẺ 4 ZIP]

10.3. Phí luật sư. Trong trường hợp có bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến Cổ đông này, bên thắng kiện sẽ được hưởng, ngoài bất kỳ sự cứu trợ nào khác có thể được cấp, với phí luật sư hợp lý.

10,4. Liên kết với người kế nhiệm và chuyển nhượng. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc các bên tham gia Thỏa thuận và trên mỗi người thừa kế, người thực thi, quản trị viên, người kế thừa và người chuyển nhượng của họ.

10,5. Mức độ nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản nào là không thể thực thi hoặc không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào, các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nắm giữ như vậy.

10.6. Luật chi phối. Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo và điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California.

10.7. Toàn bộ thỏa thuận. Tài liệu này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận cổ đông của Tổng công ty và quy định chính xác các quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ của từng Cổ đông và của từng Cổ đông đối với nhau. Mọi sửa đổi phải được lập thành văn bản và được tất cả các Cổ đông chấp thuận.

Được thực hiện vào [NGÀY ĐĂNG KÝ] tại [THÀNH PHỐ VÀ NHÀ NƯỚC ĐĂNG KÝ].

CỔ ĐÔNG

Kể từ khi bắt đầu

[CHIA SẺ 1] [CHIA SẺ 2]

Kể từ khi bắt đầu

[CHIA SẺ 3] [CHIA SẺ 4]

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng