Soạn Thảo Thỏa Thuận Bảo Mật - Nda

  • 05/09/2019

LHD Law Firm cung cấp dịch vụ soạn thảo thỏa thuận bảo mật - NDA, cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam 

Một thỏa thuận không tiết lộ tiêu chuẩn là gì?

Một thỏa thuận bí mật (còn gọi là thỏa thuận không tiết lộ hoặc NDA ) là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý trong đó một người hoặc kinh doanh hứa hẹn sẽ xử lý thông tin cụ thể như một bí mật kinh doanh và hứa hẹn sẽ không tiết lộ bí quyết để những người khác mà không được phép thích hợp.

NDA bao gồm những gì?

Đó là một hợp đồng thông qua đó các bên đồng ý không tiết lộ thông tin trong thỏa thuận. Một NDA tạo ra một mối quan hệ bí mật giữa các bên, thường là để bảo vệ bất kỳ loại thông tin bí mật và độc quyền hoặc bí mật thương mại nào. Như vậy, mộtNDA bảo vệ thông tin kinh doanh ngoài công lập.

Mẫu NDA theo form quốc tế gồm những gì ?

Thỏa thuận không tiết lộ cơ bản

Thỏa thuận không tiết lộ này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa _____________ với các văn phòng chính của nó vào lúc _____________ ("Bên tiết lộ") và _____________, đặt tại _____________ ("Bên nhận") với mục đích ngăn chặn việc tiết lộ trái phép Bí mật Thông tin như được định nghĩa dưới đây. Các bên đồng ý tham gia vào một mối quan hệ bí mật liên quan đến việc tiết lộ một số thông tin độc quyền và bí mật ("Thông tin bí mật").

1. Định nghĩa thông tin bí mật. Đối với mục đích của Thỏa thuận này, "Thông tin bí mật" sẽ bao gồm tất cả thông tin hoặc tài liệu có hoặc có thể có giá trị thương mại hoặc tiện ích khác trong doanh nghiệp mà Bên tiết lộ tham gia. Nếu Thông tin Bí mật ở dạng văn bản, Bên tiết lộ sẽ dán nhãn hoặc đóng dấu các tài liệu bằng từ "Bảo mật" hoặc một số cảnh báo tương tự. Nếu Thông tin Bí mật được truyền bằng miệng, Bên tiết lộ sẽ nhanh chóng cung cấp một văn bản chỉ ra rằng thông tin liên lạc bằng miệng đó cấu thành Thông tin Bí mật.

2. Loại trừ từ Thông tin Bí mật. Nghĩa vụ của Bên nhận theo Thỏa thuận này không mở rộng đến thông tin: (a) được biết đến công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc sau đó được biết đến công khai mà không có lỗi của Bên nhận; (b) được phát hiện hoặc tạo ra bởi Bên nhận trước khi tiết lộ bởi Bên tiết lộ; (c) được Bên nhận nhận được thông qua các phương tiện hợp pháp khác với từ Đại diện của Bên tiết lộ hoặc Đại diện của Bên tiết lộ; hoặc (d) được tiết lộ bởi Bên nhận với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên tiết lộ.

3. Nghĩa vụ của bên nhận.Bên nhận sẽ giữ và duy trì Thông tin Bí mật với sự tự tin nghiêm ngặt nhất vì lợi ích duy nhất và duy nhất của Bên tiết lộ. Bên nhận sẽ cẩn thận hạn chế quyền truy cập vào Thông tin bí mật cho nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba theo yêu cầu hợp lý và sẽ yêu cầu những người đó ký các hạn chế không tiết lộ ít nhất là bảo vệ như trong Thỏa thuận này. Bên nhận sẽ không, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên tiết lộ, sử dụng cho lợi ích riêng của Bên nhận, xuất bản, sao chép hoặc tiết lộ cho người khác hoặc cho phép người khác sử dụng vì lợi ích của họ hoặc gây bất lợi cho Bên tiết lộ, bất kỳ Thông tin bí mật nào . Bên nhận sẽ trả lại cho Bên tiết lộ bất kỳ và tất cả các hồ sơ, ghi chú và các văn bản, in khác,

4. Khoảng thời gian. Các điều khoản không tiết lộ của Thỏa thuận này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này và trách nhiệm bảo mật Thông tin Bí mật của Bên nhận sẽ có hiệu lực cho đến khi Thông tin Bí mật không còn đủ điều kiện là bí mật thương mại hoặc cho đến khi Bên tiết lộ gửi Thông báo bằng văn bản cho Bên nhận từ Thỏa thuận này, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

5. Mối quan hệ. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là cấu thành một bên là đối tác, công ty liên doanh hoặc nhân viên của bên kia cho bất kỳ mục đích nào.

6. Mức độ nghiêm trọng . Nếu tòa án thấy bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ được giải thích sao cho tốt nhất để thực hiện ý định của các bên.

7. Tích hợp. Thỏa thuận này thể hiện sự hiểu biết đầy đủ của các bên liên quan đến vấn đề và thay thế tất cả các đề xuất, thỏa thuận, đại diện và hiểu biết trước đó. Thỏa thuận này có thể không được sửa đổi trừ khi bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên.

8. Miễn trừ. Việc không thực hiện bất kỳ quyền nào được cung cấp trong Thỏa thuận này sẽ không được từ bỏ các quyền trước hoặc sau.

Thỏa thuận này và nghĩa vụ của mỗi bên sẽ ràng buộc đối với người đại diện, người chuyển nhượng và người kế thừa của bên đó. Mỗi bên đã ký Thỏa thuận này thông qua đại diện ủy quyền.

 

Đảng tiết lộ

Bởi: ____________________

Tên in: ___________

Chức vụ: __________________

Ngày:

Tiệc chiêu đãi

Bởi:

Tên in: __________

Chức vụ: __________________

Ngày:

 

Hoàn thành Thỏa thuận bảo mật

Trong thỏa thuận mẫu, "Bên tiết lộ" là người tiết lộ bí mật và "Bên nhận" là người nhận được thông tin bí mật và có nghĩa vụ giữ bí mật. Các điều khoản được viết hoa để chỉ ra rằng chúng nên được hiểu theo quy định trong thỏa thuận. Thỏa thuận mẫu là thỏa thuận "một chiều" (hoặc, theo luật pháp, "đơn phương") - nghĩa là, chỉ có một bên tiết lộ bí mật. Nếu mỗi bên tiết lộ bí mật cho bên kia, bạn nên sửa đổi thỏa thuận để biến nó thành thỏa thuận không tiết lộ lẫn nhau (hoặc "song phương"). Để làm điều đó, thay thế đoạn văn sau cho đoạn đầu tiên trong thỏa thuận.

Thỏa thuận không tiết lộ này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa ____ [điền tên, hình thức kinh doanh và địa chỉ] và ____ [điền tên, hình thức kinh doanh và địa chỉ của người khác hoặc công ty mà bạn đang trao đổi thông tin] gọi chung là "các bên" với mục đích ngăn chặn việc tiết lộ trái phép Thông tin Bí mật như được định nghĩa dưới đây. Các bên đồng ý tham gia vào một mối quan hệ bí mật liên quan đến việc tiết lộ bởi một hoặc mỗi ("Bên tiết lộ") cho bên kia ("Bên nhận") về một số thông tin độc quyền và bí mật ("Thông tin bí mật").

Ai có thể soạn tốt thỏa thuận bảo mật NDA tại Việt Nam

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

LIỆN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ SOẠN THẢO THỎA THUẬN BẢO MẬT NDA

 Sài gòn 02822446739  - Hà Nội 02422612929 - Đà Nẵng 0911633168 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng