Quy Định Về Xử Lý Sai Sót Đối Với Hóa Đơn Điện Tử Đã Lập

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định xử lý lỗi đối với hóa đơn điện tử đã lập (Ảnh minh họa)

Theo đó, trường hợp hóa đơn điện tử hoặc bảng tổng hợp hóa đơn điện tử xảy ra sai sót sẽ được xử lý như sau:

Hóa đơn điện tử có sai sót (lần đầu) bị xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP;

Hóa đơn điện tử đã xử lý lần đầu nhưng có sai sót cần điều chỉnh thì xử lý theo quy định tại Điều 7 Thông tư 78/2021 / TT-BTC như sau:

(1) Trường hợp xử lý sai hóa đơn điện tử:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã phát hành có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh, thay thế thì người bán được lựa chọn thông báo để điều chỉnh lại. khách hàng. từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo điều chỉnh đối với nhiều hóa đơn điện tử có sai sót cho cơ quan thuế bất kỳ thời điểm nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT nơi phát sinh hóa đơn. điều chỉnh điện tử.

Người bán sử dụng Mẫu số 04 / SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 / NĐ-CP để thông báo với cơ quan thuế về việc điều chỉnh hóa đơn không chính xác.

– Trường hợp người bán xuất hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì có việc hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ khi người bán hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo cho người bán biết. cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh, thay thế mà phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện. làm y hệt. hiển thị trong biểu mẫu được áp dụng khi xử lý lỗi lần đầu tiên.

– Trường hợp theo quy định, hóa đơn điện tử lập mà không có số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện chỉnh sửa mà không hủy, thay thế;

– Đối với nội dung trị giá trên hóa đơn điện tử có sai sót thì thực hiện điều chỉnh tăng (dấu dương), giảm (dấu âm) phù hợp với thực tế điều chỉnh.

(2) Đối với trường hợp Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã nộp thiếu dữ liệu, có sai sót và điều chỉnh hóa đơn trên Bảng tổng hợp dữ liệu thì:

– Sau thời hạn chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, nếu phát hiện thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử trong Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế thì người bán gửi Bảng tổng hợp hóa đơn điện tử. tờ khai cho cơ quan thuế. kết hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung

– Trường hợp Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh đối với thông tin đã kê khai trên Bảng tổng hợp.

– Trong phần điều chỉnh hóa đơn trên Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử phải điền đầy đủ các thông tin sau: số mẫu hóa đơn, số hiệu hóa đơn, số hiệu hóa đơn, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ thông tin ký hiệu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn. , số hóa đơn.

(3) Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan đến hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (kể cả hóa đơn điện tử bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Xem chi tiết tại Công văn 4144 / TCT-CS ban hành ngày 28/10/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng