Quy định về kiểm kê, phân loại tài sản khi cổ phần hóa DNNN

  • 10/01/2022

Quy định về kiểm kê, phân loại tài sản khi cổ phần hóa DNNN (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định về kiểm kê, phân loại tài sản khi cổ phần hóa DNNN như sau:

(1) Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản, nguồn vốn, quỹ đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; phối hợp với tổ chức tư vấn kiểm kê, phân loại tài sản.

(2) Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp phải lập bảng kê để xác định đúng số lượng, tình trạng thực tế, chất lượng và giá trị của tài sản hiện có mà doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng; kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng; xác định tài sản, tiền mặt thừa, thiếu so với sổ kế toán, phân tích rõ nguyên nhân thừa, thiếu và trách nhiệm của những người có liên quan, xác định mức bồi thường theo quy định của pháp luật.

(3) Tài sản tồn kho được phân loại theo các nhóm sau:

– Tài sản sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Tài sản không sử dụng, tài sản ứ đọng, luân chuyển chậm, tài sản chờ thanh lý.

– Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (nếu có).

– Tài sản thuê, mượn, vật tư, hàng hóa nhận trông giữ, gia công, đại lý, ký gửi, tài sản góp vốn liên doanh, liên kết và tài sản khác không thuộc doanh nghiệp.

– Tài sản gắn liền với đất chưa được xử lý theo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

– Tài sản của đơn vị sự nghiệp có thu (bất động sản của đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước), tài sản sự nghiệp.

– Các loại tài sản hiện có tại doanh nghiệp (tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản khác đang quản lý, sử dụng; tài sản là công trình đầu tư dở dang) được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công được xác định là tài sản công.

Trong đó nêu rõ: tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng được tính vào phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng, không bao gồm phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tài sản công mà doanh nghiệp không tiếp tục quản lý, sử dụng thì giao cho đơn vị khác quản lý hoặc xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Các tài sản này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, xử lý trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.

– Tài sản đang chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

– Các khoản đầu tư tài chính góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, bằng tiền / tài sản khác (trong đó thuyết minh rõ phương án xử lý tài sản góp vốn liên doanh khi kết thúc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài). ngoài).

– Các khoản đầu tư vào công ty cổ phần tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp cổ phần hóa đang sở hữu (bao gồm cả số cổ phần được nhận, quản lý và theo dõi trong thuyết minh báo cáo tài chính) và số cổ phần nhận cổ tức sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công bố quyền nhận cổ tức đến thời điểm xác định giá trị. xí nghiệp.

– Các tài sản khác (nếu có).

Thông tư 46/2021 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư 41/2018 / TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng